เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2549 มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการครูดีศรีโคราช  โดยศน. พจนีย์ พงศ์ธนนนท์

ได้เสนอให้ใช้บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ก็เลยขอเปิดชุมชน ครูดีศรีโคราช ของ gotoknow.org ด้วยความขอบคุณยิ่ง

 

ยินดีต้อนรับสมชิกทุกท่านนะคะ