บันทึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่  2 

ข้าพเจ้าได้ศึกษา  สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่  2  (ชั้นป.4 - 6)  ซึ่งมีความสอดคล้องกัน  ดังนี้

 สาระที่  1  การอ่าน

                                มาตรฐาน ท.1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่  2  การเขียน

                                มาตรฐาน ท.2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่  3  การฟัง  การดู  และการพูด

                                มาตรฐาน ท.3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

สาระที่  4  หลักการใช้ภาษา

                                มาตรฐาน ท.4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

                                มาตรฐาน ท.4.2  สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้  เสริมสร้างลักษณะนิสัยบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคมและชีวิตประจำวัน

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม

                                มาตรฐาน ท.5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิสัยทัศน์  ความสำคัญ  ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ  คุณภาพของผู้เรียน  คำอธิบายรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตลอดจนวิสัยทัศน์  ภารกิจหรือพันธกิจ  เป้าหมาย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  แล้วนำความรู้ที่ได้มาจัดทำสาระการเรียนรู้รายปี  ซึ่งประกอบด้วย

-          สาระการเรียนรู้แกนกลาง  70  %

-          สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดเพิ่มเติม  30%  ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน  สังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

แล้วนำไปสู่การกำหนด  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นป.6  จำนวน  20  ข้อ

               

หมายเลขบันทึก: 219190เขียนเมื่อ 27 ตุลาคม 2008 22:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 12:35 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

คิดถึงพี่เพ็ญจังเลยครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

  • สวัสดีค่ะพี่เพ็ญ
  • คิดถึงพี่มากๆเลย
  • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

สวัสดีครับ มือใหม่ เข้ามาติดตามผลงานวิชาการครับ

-สวัสดึค่ะ คุณครูณฐมน

-แวะมาเรียนรูด้วยคนค่ะ

ขอบคุณน้องเอ๊ะ น้องขวัญ น้องเมี้ยว น้องอาร์ท และครูต๋อยคะ

คิดถึงทุกคน เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดค่ะ

อย่าลืมแวะมาอีกนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี