งง...งง...งง

AUDIT TEST

  เราชาวตึกมรกตในตอนแรกแรกก็ยังงงว่าทำไมหนอใบAUDIT TESTจะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้ที่ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยสุรา ก็ในเมื่อบอกวาทาง OPDจะเป็นผู้ทำจะใช้เพื่อการคัดกรองผู้ป่วยสุรา คะแนนที่ได้จาก AUDIT TESTจะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกวิธีการบำบัดรักษาของผู้ป่วยสุรา

การแปลผลคะแนนAUDIT TEST

   1.คะแนน1-7 หมายถึง การดื่มที่ปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดอันตราย

   2.คะแนน8-12หมายถึง การดื่มที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการดื่มที่เป็นอันตราย

   3.คะแนน 13 ขึ้นไป หมายถึงการติดสุราหรือมีการดื่มที่เป็นอันตรายอย่างมาก

กลุ่ม 1 และ 2 ให้รักษารูปแบบผู้ป่วยนอก   กลุ่ม 3 รักษารูปแบบผู้ป่วยในเท่าที่ตึกเราพบผู้ป่วยที่มาบำบัดที่ตึกมรกตคือคะแนนจะมากกว่า 13 ขึ้นไปซึ่งก็ตรงกับที่พวกเรารับรู้  ส่วนใหญ่แล้วใบ Audit   Test  ทางตึกจะไม่ได้เป็นผู้ทำ   OPD จะเป็นผู้ทำมากกว่า   นอกจากบางรายเท่านั้นที่เมื่ออยู่ที่  OPD ยังมีอาการมึนเมาจากฤทธิ์ของสุรา  ความไม่พร้อมของร่างกายและจิตใจทาง OPD ก็จะแนบใบ Audit  Test  มาให้เมื่อผู้ป่วยพร้อมทางตึกก็จะให้ผู้ป่วยทำ  พวกเราก็คิดในใจว่า       ใบAudit   Test  น่าจะมีประโยชน์บ้าง จึงเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวก็ได้ถามหัวหน้าจึงรู้ว่ามีประโยชน์สำหรับ  Motivation ในเบื้องต้นเช่น ถ้าพบว่ามีคะแนนมากกว่า 13 ถือเป็นผู้ติดสุราจะต้องบำบัดรักษาให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้   ซึ่งก็ได้ผลนะส่วนใหญ่ผู้ป่วยและญาติก็จะตระหนักตามที่เราบอก   นี่แหละความสำคัญของใบAudit   Test  เราเข้าใจแล้ว   เราไม่สงวนสิทธินะใครจะนำความคิดของเราไปใช้ก็ได้เพราะทุกอย่างเราทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยสุราทั้งหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)