ผมได้รับ e-mail ให้ข้อมูลเรื่องรายงานการพัฒนาน้ำโลก ตามที่แนบ    จึงนำมาเผยแพร่ต่อ    จะเห็นว่าในบทที่ ๑๖ ซึ่งเป็นส่วนของกรณีศึกษา เป็นเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยา   

รายละเอียดดังต่อไปนี้

วิจารณ์ พานิช
๒๗ มีค. ๔๙