ศูนย์บริการวิชาการ มข. หน่วยงานประสานKM มหาวิทยาลัย ขณะนี้มีหน่วยงานที่แจ้งการจัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ(COP) ประกอบด้วย

1.ชุมชน การบริการที่เป็นเลิศ  ประธาน นางวิยะดา รัตนเพชร เลขานุการ นส.วรลักษณ์ ศรีอนันต์

2.ชุมชน การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประธาน นส.จรัสศรี จุฑาจินดาเขต

3.ชุมชน การบริหารจัดการด้านวิชาการ ประธาน ผศ.สมหวัง นิลพันธ์

4.ชุมชน Best Practices   สมาชิกกลุ่ม เลขานุการคณะ/ศูนย์/สำนักและสถาบัน มข.

5.ชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ  หัวหน้าทีม หัวหน้ากลุ่มงาน

        หน่วยงานที่กล่าวข้างต้น โปรดแจ้งข่าวความเคลื่อนใหวด้วยครับ  หรือมีชุมชนเพิ่มใหม่แจ้งประชาสัมพันธ์ ด่วนครับ

        อนึง ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2549 ทีม KM มข.จำนวน 12 ท่าน จะเข้าร่วมการเสวนาสมาชิกเครื่อข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่2/2549 ณ.อ.หาดใหญ่จว.สงขลา ในหัวข้อ(Conpetency)สมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                พิชัย เล่งพานิชย์