ปฏิจจสมุปบาท อธิบายอย่างไร...?

อ่านทั้งหมด ที่เวป http://khunsamatha.com/

ปฏิจจสมุปบาท อธิบายอย่างไร...? 

ปฏิจจสมุปบาท  

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอิทัปปัจจยตา , ปัจจยาการ(ชื่อหลังส่วนมากใช้ในอรรถกถา)
ทรงแสดงสั้ง ๆ ว่า  "เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้ก็มี  เพราะสิ่งนี้เกิด  สิ่งนี้จึงเกิด  เมื่อสิ่งนี้ไม่มี  สิ่งนี้ก็ไม่มี  เพราะสิ่งนี้ดับ  สิ่งนี้จึงดับ"  
แสดงหัวข้อรายละเอียดเป็น ๑๒ ข้อ  ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว  
และทั้ง ๑๒ ข้อนั้นมิได้หมายความว่า  จะทรงยกมาแสดงครบชุดทุกครั้ง  
บางครั้งก็จับเอา "องค์"  ใดองค์หนึ่งมาตรงกลางแล้ว  ย้อนทวนจนถึงต้นสาย (อวิชชา)  หรือสาวไปจนเจอปลายเหตุ (ชรามรณะ)  ก็มี  
ส่วนมากในแง่ปฏิบัติมักทรงเริ่มต้นที่ "ผัสสะ"  เพราะผัสสะเป็นประตูเปิดรับรู้โลกภายนอกสำหรับสูตรแรกที่เอ่ยถึงปฏิจจสมุปบาท  คือมหานิทานสูตร  ทีฆนิกาย  
พระไตรปิฎก  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
ทีฆนิกาย มหาวรรค  ๒. มหานิทานสูตร (๑๕)


พระอานนท์นึกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้ง่าย  พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้คิดเช่นนั้น  
แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง  หยั่งรู้ได้ยากยิ่ง  

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?name=มหานิทานสูตร&book=9&bookZ=33

การอธิบายปฏิจจสมุปบาท  ไม่ควรจับแนวใดแนวหนึ่ง
เพราะมีทั้งอธิบายแบบ  "ข้ามภพข้ามชาติ"  และแบบ  "ชั่วขณะจิตเดียว"

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรคให้คำจำกัดความว่า  "ชาติ"  "ภพ"  โดยไม่ต้องตีความ  ดังนี้


ชาติ        --->>    หมายถึง  เกิดเป็นเทพ  เป็นคนธรรพ์  เป็นยักษ์  เป็นสัตว์สี่เท้า  เป็นสัตสว์ปีก  เป็นสัตว์เลื้อคลาน


ภพ         --->>    หมายถึง  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  ส่วนใน  วิภังคสูตร นี้  ให้จำกัดความไว้ครบชุด  ขอยกมาดังนี้


ชรา       --->>    คือ  ความแก่  ภาวะความแก่  ฟันหลุด  ผมหงอก  หนังเป็นเกลียว  ความเสื่อมอายุความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์  ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ


มรณะ      --->>    คือ  คลาดเคลื่อน  ภาวะคลาดเคลื่อน  ความทำลาย  ความอันตรธาน  ความตาย  กาลกริยา  ความแตกแห่งขันธ์  ความทอดทิ้งซากศพ  ความขาดแห่งชีวิตอินทรีย์  จากหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ


ชาติ        --->>    คือ  ความเกิด  ความบังเกิด  ความหยั่งลงเกิด  เกิดจำเพาะ  ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลาย  ความได้อายตนะครบถ้วนในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ (โปรดดูที่อื่นอีก  คือ  มหาสติปัฏฐานสูตร  เล่ม ๑๐  ข้อ ๑๙๔  ด้วย)


เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖  บรรทัดที่ ๓๓ - ๘๗.  หน้าที่  ๒ - ๔.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=16&A=33&Z=87&pagebreak=0


ในพระไตรปิฎกเล่ม  ๑๖  ข้อ  ๑๔๖  ข้อ ๒๑๖  ข้อ  ๑๐๗  ,เล่ม ๑๗  ข้อ  ๑๗  มีข้อความส่อให้เห็นว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของปัจจุบัน


ดังนั้น  การที่เราจะถือว่า  ปฏิจจสมุปบาทควรอธิบายอย่างไร  อธิบายในแบบ "ข้ามภพข้ามชาติ"  หรือแบบ  "ชั่วขณะจิตเดียว"  จึงจะถูกนั้น  เราไม่ควรยึดถืออย่างนั้น  


สำหรับใครก็ตามที่กล่าวตู่ท่านผู้รู้ทั้งในอดีตและในปัจจุบันที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบ   "ข้ามภพข้ามชาติ"  ว่าสอนผิดจากพุทธปะสงค์นั้นสมควรที่เราจะแก้ความเข้าใจผิดของเราเองต่างหาก    


และถ้าเราจะยึดการอธิบายแบบ  "ชั่วขณะจิตเดียว"  ว่าถูกต้องแนวเดียวเท่านั้นแล้ว...ก็ไม่ควรประมาทในเรื่องชีวิตหลังตายด้วยว่ายังต้องเกิดอีกเป็นแน่  แต่การเกิดอีกโดยกล่าวธรรมเข้าข้างความคิดของตนว่าถูกฝ่ายเดียวนั้น  จะเป็นการให้ร้ายบัณฑิตและพระภิกษุทั้งหลายหรือไม่...?  


แท้จริงบแล้วปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้ง  หยั่งรู้ได้ยากยิ่ง  สมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามพระอานนท์ผู้ยังไม่บรรลุอรหันตผลว่า  อย่าเข้าใจไปว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เข้าใจง่าย  สมควรอยู่หรือที่เราผู้ปุถุชนจะหมายเอาว่า  ปฏิจจสมุปบาทเข้าใจง่าย  และเข้าใจไปว่าต้องอธิบายอย่างนี้เท่านั้น  อธิบายอย่างอื่นผิด  


ดังนั้นเป็นอันเข้าใจได้ว่า  ปฏิจจสมุปบาทมีทั้งอธิบายแบบ  "ข้ามภพข้ามชาติ"  และแบบ  "ชั่วขณะจิตเดียว"  ได้ถูกต้องทั้ง ๒ แนว อย่างไม่ต้องสงสัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  ปฏิจจสมุปบาทความเห็น (1)

พระครูวิบูลย์โพธิวัตร วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
IP: xxx.204.176.123
เขียนเมื่อ 


ท่านรวบรวมมาดีมาก มีความพยายามสูงดีมากขอชมเชย