การใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบแบบบรรยาย

odd
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสรุปประเด็นหลัก การเชื่อมโยงเนื้อหา

การเขียนตอบข้อสอบแบบบรรยายมักจะเป็นปัญหากับผู้เรียนอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไรดี ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ในเนื้อหา แต่เป็นเพราะว่าไม่รู้จะเขียนเช่นไรมากกว่า การใช้แผนผังความคิดเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะดึงความรู้ที่มีอยู่ออกจากความจำระยะยาวมาเขียนเป็นความเรียงได้และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้ค่อนข้างครบถ้วน แต่การเขียนแผนผังความคิดก็มักจะเป็นปัญหาในการเริ่มเขียน เพราะเกิดจาการที่ผู้เรียนขาดทักษะการสรุปประเด็นหลักของแต่ละเนื้อหาที่เรียน ครูสามารถฝึกให้ผู้เรียนสรุปประเด็นหลักได้ เมื่อได้ประเด็นหลักแล้วจึงให้ผู้เรียนเริ่มต้นฝึกเขียนแผนผังความคิดจากประเด็นหลักที่ละประเด็น หลังจากที่เขียนแผนผังความคิดแล้วให้ผู้เรียนเขียนอธิบายแผนผังความคิดอย่างละเอียด  วิธีการเหล่านี้ช่วยฝึกให้ผู้เรียนสามารถเขียนความเรียงได้ดี เมื่อเจอกับข้อสอบแบบบรรยาย และยังเป็นการฝึกสรุปเนื้อหาที่เรียนในแต่ละครั้ง การสรุปเนื้อหาของผู้เรียนด้วยตนเองเป็นการสร้างคำสำคัญเฉพาะที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเก็บไว้ในความจำระยะยาว และเมื่อต้องการที่จะใช้ก็ใช้คำสำคัญนี้ดึงเอาความรู้ที่อยู่ในส่วนที่เป็นความจำระยะยาวออกมา งานวิจัยนี้ใช้เวลา 1 ปีการศึกษา มีรายละเอียดในรายงานการวิจัยที่ประชุมการวิจัยราชมงคลครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และยินดีให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในงานวิจัยเรื่องนี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุยอย่างครูรู้ไม่หมดความเห็น (0)