ธนาคารโรงเรียน สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์/ประวัติความเป็นมา

     เพื่อเป็นการปลูกลักษณะนิสัยการออมและสนองแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้อำนวยการ ปลองยุทธ์ อินทพันทธุ์ ในปีการศึกษา 2549 ปีแห่งการส่งเสริมคุณธรรม ธำรงวินัยและคุณภาพนักเรียนได้สนับสนุนและสร้างความตระหนักโดยให้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้น ด้วยความร่วมมือของธนาคารออมสินซึ่งจะสร้างในด้านลักษณะนิสัยการออมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตจึงได้สมัครเข้าร่อมเป็นโรงเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินและได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ โครงการประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน๒๖คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓จำนวน๑๐คนรับผิดชอบและเป็นผู้วางแผนและดำเนินการเองทั้งหมด  ครูในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา

การดำเนินงานธนาคารโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒

      -โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ ได้เริ่มสมัครและจัดตั้งธนาคารโรงเรียนกับธนาคารออมสินตั้งแต่ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๔๙ (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)

      -ธนาคารออมสินส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลสถานที่ ให้คำแนะนำ โดยให้จัดทำแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแนะนำในด้านการจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ทำการธนาคาร ณ ห้องศูนย์สังคมศึกษา ชั้น ๔ อาคาร ๑ ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการใหม่มาเป็นที่ เรือนบดินทร๒พอเพียง

      -นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรม-สัมมนากับธนาคารออมสิน จนมีความพร้อมที่จะให้บริการในรูปแบบของธนาคารจริง

      -วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ธนาคารออมสินอนุมัติให้โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ เปิดดำเนินการธนาคารโรงเรียนโดยมอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียนเปฯผู้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เอง จำนวน ๔๐๐๐๐ บาท

      -วันที่ ๑๒ -๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ธนาคารออมสินส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ ในธนาคารโรงเรียน

      -วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ นายปลองยุทธ์  อินทพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒  และนายพิมุข  สัตยอุดม  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนครหลวง๒ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการโครงการธนาคารโรงเรียนระหว่างธนาคารออมสิน กับโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ และร่วมกันทำพิธีเปิด ณ ที่ทำการธนาคารโรงเรียน

      - ธนาคารโรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ เปิดนำเนินการและให้บริการด้านการฝากและถอนเงินให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยเปิดทำการในวันจันทร์- วันพฤหัสบดี และกำหนดเวลาเปิด ๓ ช่วงคือ ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ -  ๐๗.๔๕ น. เปิดบริการนักเรียนทุกระดับชั้น ช่วงกลางวันเวลา ๑๑.๐๐ ๑๑.๕๐ น. เปิดให้บริการเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;"> และช่วงกลางวัน เวลา ๑๑.๕๐-๑๒.๔๐ น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกวันทำการ เมื่อทำการปิดธนาคาร ครูที่ปรึกษา จะนำเงินส่งธนาคารออมสิน สาขารามินทรา กม. ๗ (สาขาพี่เลี้ยง) และทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินจะมาตรวจสอบบัญชีเงินฝาก ยอดเงินฝาก และรับสรุปรายงานประจำสิ้นเดือน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;">       - ธนาคารโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นมา มีจำนวนบัญชีเงินฝาก มากกว่า ๒,๐๐๐ บัญชี</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;">       -กิจการธนาคารโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ กำลังดำเนินกิจการด้วยความก้าวหน้าและส่งเสริมลักษณะนิสัย  มีออม  ไม่มีอด  อย่างยั่งยืน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> </p>