ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                          คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทสื่อสองทาง  ได้มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังต่อไปนี้

                                 1.  สนองตอบต่อการสอนเป็นรายบุคคล

                         2.  สามารถบริหารการสอนได้อย่างดี

                         3.  สามารถสอนความคิดรวบยอดและทักษะชั้นสูงที่ยากแก่การสอน

                          4.  คำนวณได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนจึงเรียนได้เร็วและถูกต้อง

          5.  สร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

                          กิดานันท์  มลิทอง  (2536. หน้า 198) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้

          1.  คอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเป็นประสบการณ์ที่แปลกและใหม่

                         2.  การใช้สี ภาพลายเส้นที่แลดูคล้ายเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเป็น        การเพิ่มความเหมือนจริงและเร้าใจผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ ทำแบบฝึกหัด หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น

                         3.  ความสามารถของหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยในการบันทึกคะแนนและพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนไว้เพื่อใช้ในการวางแผนบทเรียนในขั้นต่อไปได้

                         4.  ความสามารถในการเก็บข้อมูลของเครื่อง ทำให้สามารถนำมาใช้ได้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยสามารถกำหนดบทเรียนให้แก่ผู้เรียนแต่ละคน และแสดงผลความก้าวหน้าให้เห็นได้ทันที

          5.  ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียน เป็นการช่วยให้        ผู้เรียนที่เรียนช้าสามารถเรียนไปได้ตามความสามารถของตนโดยสะดวกอย่างไม่รีบเร่งโดยไม่ต้องอายผู้อื่น และไม่ต้องอายเครื่องเมื่อตอบคำถามผิด

                         6.  เป็นการขยายขีดความสามารถของผู้สอน ในการควบคุมผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด         เนื่องจากสามารถบรรจุข้อมูลได้ง่ายและสะดวกในการนำออกมาใช้

                          บุญชุม  ศรีสะอาด  (2537. หน้า 123) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า

                         1.  ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ก้าวหน้าไปตามอัตราการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนที่มีอัตราการเรียนรู้เร็วก็ไม่ต้องรอคนอื่นด้วยความเบื่อหน่าย รำคาญ ส่วนผู้เรียนที่มีอัตราการเรียนรู้ช้าก็ไม่ประสบกับปัญหาตามบทเรียนไม่ทัน ไม่วิตกต่อความรู้สึกของคนอื่น ๆ จึงมีความสบายใจ    ในการเรียน

          2.  ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามที่ตนต้องการ ไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดเวลาตายตัว

                          3.  ในบทเรียนที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถเลือกบทเรียนที่มี            ความเหมาะสมกับความต้องการ และ/หรือสอดคล้องกับระดับความสามารถของตน คอมพิวเตอร์     จะจดจำคำตอบของผู้เรียนให้คะแนนคำตอบ แล้วจัดให้ได้เรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนคนนั้น

                         4.  ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ทันทีเป็นการย้ำความเข้าใจ และ         การเรียนรู้

                         5.  สามารถใช้เทคนิคที่ดึงดูดความสนใจได้หลาย ๆ เทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ        ไม่ว่าจะใช้เทคนิคเดียว  หรือหลายเทคนิคร่วมกัน  เช่น  การแสดงด้วยเส้นกราฟ  (Graphics)  ดนตรี  การใช้สี  การใช้ภาพเคลื่อนไหว  การใช้เสียง  และการพูดตอบโต้กับผู้เรียน  เป็นต้น

                         6.  สามารถกระทำกิจกรรมที่ซับซ้อน จำลองสถานการณ์ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทดลอง    กับข้อมูลหลายชนิดหลายแบบแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้คำนวณได้อย่างแม่นยำจะช่วย

ให้เกิดการเรียน รู้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก

                         7.  เหมาะสำหรับการสอนทักษะที่เป็นงานเสี่ยงอันตรายในระยะต้น ๆ ของการฝึกทักษะนั้น เช่น การควบคุมการจราจร การขับเครื่องบิน เป็นต้น

                          8.  เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ที่ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตจริง เช่น สภาวะไร้น้ำหนัก ความเฉื่อย เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้การจำลองสถานการณ์

                         9.  คอมพิวเตอร์เสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ์ ไม่มีความเหน็ดเหนื่อย        ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย

                          ฮอล  (Hall , 1982. P. 362) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ไว้ว่า

                         1.  เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในด้านเวลาสอนลดลง ลดเวลาที่จะต้องติดต่อกับ         นักเรียนมีเวลาศึกษาตำรา และทำวิจัยช่วยพัฒนาทางวิชาการ และอื่น ๆ

                         2.  เป็นการสอนที่มีแบบแผน สามารถตรวจสอบได้ และเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพสูง สำหรับนักเรียน

                         3.  ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียน ข้อมูลที่ได้จากนักเรียนนั้นจะได้นำมา ปรับปรุงหลักสูตร

                          4.  ลดเวลาในการเรียน

          5.  หลักสูตรที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถส่งเสริมการสอนได้

          จากประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กล่าวมา  สรุปได้ว่า  คอมพิวเตอร์เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน  การบริหารการสอน  การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเก่ง  ปานกลาง  หรืออ่อน  ในการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ พอสรุปได้เป็นข้อ ๆ  ดังนี้

          1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง                                                  

          2.  การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) มีการตอบโต้ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียนทำให้      

ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงในทันที ทำให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายมีความสนใจ

ที่จะเรียนรู้

                         3. ผู้เรียนเรียนได้ดีกว่าและเร็วกว่าการสอนตามปกติ ทำให้ใช้เวลาในการเรียนน้อยลง

                         4.  ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนมาจบแล้ว

                         5.  ผู้เรียนได้เรียนแบบ Active Learning 

                         6.  การรวมเอาสีสัน ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง การให้ดูเหมือนจริง และเร้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่าง ๆ

                         7.  ความสามารถของเครื่องในการเก็บข้อมูล บันทึกผลการเรียน ประเมินผล         การเรียนและประเมินผู้เรียนได้ ทำให้สามารถนำมาใช้ได้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยสามารถกำหนดบทเรียนให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนและแสดงผลความก้าวหน้าให้เห็นได้ทันที

                         8. ช่วยให้ผู้สอนสามารถควบคุมการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถเก็บบันทึกข้อมูล และประเมินผู้เรียนได้

                          ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2541. หน้า 13 14) กล่าวถึง คุณค่าทางการศึกษาและ           ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังนี้

             คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ใช่สื่อการศึกษาใหม่แต่อย่างใด  ในสหรัฐอเมริกาใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมานานกว่า  3 ทศวรรษแล้วที่ได้มีความพยายามในการนำคอมพิวเตอร์      ช่วยสอนเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน สาเหตุที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับความนิยมและมี       แนวโน้มที่จะเป็นสื่อการศึกษาที่สำคัญต่อไปในอนาคต ก็เนื่องจากการที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าทางการศึกษา คือ สามารถเข้ามาช่วยแก้ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ปัญหาการสอนแบบตัวต่อตัว

หมายเลขบันทึก: 212078เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2008 12:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 01:23 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ผู้สอนได้รับประโยชน์ต่อการใช้คอมพิวเตอร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี