คนรุ่นใหม่หัวใจ KM

จ๊ะจ๋า
"มหกรรม KM ราชการไทยสู่ LO" วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

น่าดีใจ

       ที่คนรุ่นใหม่ไฟแรงมีความสนใจในเรื่องของการจัดการความรู้ และพร้อมที่จะเข้าไปคลุกคลีอย่างเต็มตัวและเต็มความสามารถ อย่าง คุณพรพิมล   ยุตติโกมิตร์ (คุณอ๋อม) ซึ่งเป็นคนหนึ่งในหลายๆ คนที่มีความสนใจและเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้เป็นอย่างดีและมีความสนใจในการทำงานเป็นผู้ช่วยทำงานด้าน KM  สคส. แต่ไม่สามารถทำงานได้เต็มเวลา ทางทีมงานสคส. ก็มีความสนใจในตัวคุณพรพิมล  ยุตติโกมิตร์ เช่นเดียวกันทำให้มีการนัดแนะกันเพื่อซักถามและพูดคุยกันในวันที่ 27 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมาและจากการพูดคุยกันทำให้ดิฉันรู้สึกว่าพี่อ๋อมมีความคิดที่ดี และน่าสนใจ มีความเข้าใจ มีความพร้อมและเข้าใจ KM ได้ดี จากการเล่ารายละเอียดฉบับสั้นๆ ของงานของตนว่า เป็นนักศึกษาปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ. ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และมีหัวข้อวิทยานิพนธ์คือ “ การพัฒนารูปแบบ KM สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ” ซึ่งจะสังเคราะห์ข้อมูลจากแผนงานรัฐ 227 หน่วยงาน ซึ่งได้ขุ้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจากหน่วยงานทั้งหมดให้เหลือเพียง 22 หน่วยงาน และนำเสนอโมเดลเชิงลึก และ Focus group จะได้สรุปว่า โมเดลที่สังเคราะห์มีความเหมาะสมกับภาครัฐหรือไม่
         เคยเข้าไปช่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายไม่ว่าจะเป็น กรมบังคับคดี กระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา และได้ทำงานร่วมในโครงการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับสุขภาวะชุมชนเครือข่ายสุขภาพชุมชนภาคเหนือโดยใช้ KM เป็นเครื่องมือในการถอดความรู้ ของสถาบันวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชน (สวสช.) และ สวสช.เป็นองค์กรกลางที่ขับเคลื่อนภายใต้แผนของ สสส.
         จากประสบการณ์ข้างต้นทำให้มีความมั่นใจที่จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้สำเร็จและคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานของภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปปรับใช้กับงานของตนได้ ทำให้ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชเกิดปิ้งไอเดียขึ้นที่เกิดงาน  "มหกรรม KM ราชการไทยสู่ LO" ขึ้น และจะเชิญเจ้าภาพร่วมงานนั่นคือ กพร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและในงานครั้งนี้ได้กำหนดขึ้นใน   วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ห้อง Grand Ballroom คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน  600 คน
       และดิฉันหวังว่า งานมหกรรม KM ราชการไทยสู่ LO ครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจและเกิดความตื่นตัวในการจัดการความรู้ในหน่วยงานของตนเองและข้ามหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้สนใจสมัคร www. Gotoknow.org เพื่อเข้ามาเขียนเรื่องราวดีๆ ที่ประสบผลสำเร็จเพื่อเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนเกิดเป็นชุมชนในสายงานราชการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน KM ในกลุ่มราชการ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21176, เขียน: 29 Mar 2006 @ 17:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)