การเรียนการสอนลูกเสือ

ครูตา
การสอนลูกเสือ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่พลเมือง: เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กำหนดจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่........... วันที่ ........... เดือน...................... พ.ศ.  .............   เวลา 60 นาที

 

1.  มาตรฐานช่วงชั้นที่ 3

     มาตรฐานที่ 1   รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

     มาตรฐานที่ 2   มีทักษะการจัดการทำงาน การปรับตัวเข้าสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่อนาคต

     มาตรฐานที่ 4   เห็นประโยชน์ส่วนรวม เสียสละ และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

2.  สาระสำคัญ

กิจกรรมลูกเสือ  เป็นกิจกรรมที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี    ลูกเสือจึงควรต้องรู้ถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของตน  ตลอดจนบทบาทของคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   และจัดทำแผนปฏิบัติการแบบง่ายได้

 

3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.1  รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3.2  อธิบายโครงสร้างของการจัดองค์กรของคณะกรรมการดำเนินการกองลูกเสือ

3.3  วางแผนปฏิบัติกิจกรรมงานวันสำคัญของกองลูกเสือ

 

4.  สาระการเรียนรู้

     4.1  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

     4.2  โครงสร้างของการจัดองค์กรของคณะกรรมการดำเนินการกองลูกเสือ

      4.3  การวางแผนปฏิบัติงานของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน

     5.1  พิธีเปิดประชุมกอง                                                                                                                 (เวลา 8 นาที)        5.1.1  เรียกรวมกอง เข้าแถวรูปครึ่งวงกลมหน้าเสาธงชาติ

                5.1.2  ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

                5.1.3  สวดมนต์

                5.1.4  สงบนิ่ง

                5.1.5  ตรวจสุขภาพทั่วไป โดยมอบหมายให้นายหมู่ตรวจ

                5.1.6  แยก ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

 

     5.2  เกมหรือเพลง                                                                                                          (เวลา 5 นาที)        -    เกม คนที่ 3 หนี

                -    เพลงงานสิ่งใด              

 

5.3  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                  (เวลา 34 นาที)

                5.3.1  ลูกเสือเนตรนารี  เข้าเรียนตามศูนย์การเรียน ในชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

                      ชุดที่ 1 เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

                      จำนวน 4 ศูนย์การเรียน โดยผู้กำกับลูกเสือให้สัญญาณการเปลี่ยนศูนย์การเรียน

                                            ศูนย์ที่ 1 โครงสร้างของการจัดองค์กรของคณะกรรมการดำเนินการ

                                                    กองลูกเสือ

                                                ศูนย์ที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                   ศูนย์ที่ 3 แผนปฏิบัติงานของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                   ศูนย์ที่ 4 (ศูนย์สำรอง) การปฏิบัติงานตามระบบหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

   5.3.2  บันทึกองค์ความรู้ท้ายกิจกรรม

                5.3.3  ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ ร่วมกันสรุปผลตามบันทึกองค์ความรู้ท้ายกิจกรรม

 

5.4  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                                        (เวลา 5 นาที)

            -  เรื่อง ลูกเสือตัวอย่าง         

      

5.5  พิธีปิดประชุมกอง                                                                                                       (เวลา 8 นาที)

5.5.1  เรียกแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม                                                   

5.5.2  นัดหมาย การเปิดประชุมกองครั้งต่อไป

5.5.3  ตรวจ มอบหมายให้นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย  

5.5.4  ชักธงชาติลง

5.5.6  เลิก ลูกเสือเดินแถวกลับบ้านอย่างเป็นระบบ เน้นความมีระเบียบวินัย

 

 

 

 

 

 

6.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

6.1  สื่อ

                6.1.1  เอกสารสำหรับผู้กำกับลูกเสือ

                6.1.2  ใบความรู้เกม “คนที่ 3 หนี”

                6.1.3  ใบความรู้เพลง “งานสิ่งใด”

                6.1.4  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

                          ชุดที่ 1 เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                          จำนวน 4 ศูนย์การเรียน

                                                ศูนย์ที่ 1 โครงสร้างของการจัดองค์กรของคณะกรรมการดำเนินการ

                                                     กองลูกเสือ

                                                ศูนย์ที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                                ศูนย์ที่ 3 แผนปฏิบัติงานของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                   ศูนย์ที่ 4 (ศูนย์สำรอง) การปฏิบัติงานตามระบบหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                6.1.5  แบบบันทึกองค์ความรู้ท้ายกิจกรรม

                6.1.6  แบบบันทึกการประเมินผลงาน

                6.1.7  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

                6.1.8  แบบบันทึกคะแนนการตอบคำถามประจำศูนย์การเรียน

                6.1.9  ใบความรู้เรื่องสั้นที่เป็นคติ สำหรับผู้กำกับลูกเสือ   เรื่อง ลูกเสือตัวอย่าง                 

                6.1.10  นกหวีด

 

      6.2  แหล่งเรียนรู้

                6.2.1  ลานกีฬาอเนกประสงค์

                6.2.2  ชุมชน / หมู่บ้านของลูกเสือ-เนตรนารี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูบุญตา

คำสำคัญ (Tags)#การสอน

หมายเลขบันทึก: 210804, เขียน: 22 Sep 2008 @ 19:53 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 36, อ่าน: คลิก


ความเห็น (36)

สมชาย
IP: xxx.26.241.36
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนลูกเสือ ม.1 ฉบับสมบูรณ์ ขอบคุณ ที่จะส่งมาให้ทาง e-mail

สมชาย
IP: xxx.26.241.36
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ส่งแผนการสอนลูกเสือ ม.1(พร้อมข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนลูกเสือ ม.1) ส่งมาที่ [email protected] ขอบคุณครับ

นางสาวสุทิศา ศรีมาตย์
IP: xxx.26.172.119
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ส่งแผนกาสอนลูกเสือ ม.1 ( พร้อมข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนลูกเสือม.1 ) ส่งมาที่ [email protected] ขอขอบคุณมาน่ะที่นี้ด้วย

สมคิด ก้องเวหา
IP: xxx.123.11.28
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ส่งแผนกาสอนลูกเสือ ม.1 ( พร้อมข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนลูกเสือม.1 ) ส่งมาที่ [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ครูใหม่
IP: xxx.123.61.183
เขียนเมื่อ 

ขอด้วยได้มมั้ยค่ะ แผนการสอนลูกเสือ ม.1 ( พร้อมข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนลูกเสือม.1 ) [email protected]

ชนกพร
IP: xxx.123.151.87
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการสอนลูกเสือ ม.3 ฉบับสมบูรณ์ หน่อยได้ไหมค่ะ ถ้าได้กรุณาส่งให้ทางอีเมลล์ [email protected] จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

ครูมือใหม่
IP: xxx.26.173.221
เขียนเมื่อ 

ด้วยผมได้รับผิดชอบสอนลูกเสือหลวง ม3.โรงเรียนขาดแผนการสอน/ ผอ.ให้ส่งแผน

รบกวนขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือ ม.3 ฉบับสมบูรณ์ หน่อยครับ ถ้าได้ขอความกรุณาส่งให้ทางอีเมลล์ [email protected] จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

ทิพย์วรรณ
IP: xxx.42.82.251
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแผนการสอนลูกเสือเนตรนารี เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครูในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือท่ก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน กรุณาส่งมาท่ [email protected] ขอขอบคุณในนำใจของท่าน

วัชรชัย ฤทธิกาญจน์
IP: xxx.10.216.179
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้จะเป็นการรบกวนมากไปหรือเปล่านะครับ ผมขอความกรุณารบกวนขอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ ม.1 เต็มๆได้ไหมครับ พอดีเป็นครูบรรจุใหม่ ยังไม่มีแผนลูกเสือเลย สอนไปแล้วตั้งเทอมนึง ถ้าได้ขอความกรุณาจัดส่งให้ด้วยนะครับ

ทางเมลก็ได้นะครับ [email protected]

จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ ขอบคุณครับ

กฤษณา
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาแผนการสอนลูกเสือ ม.1 ฉบับสมบูรณ์หน่อยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างใหญ่ยิ่ง กรุณาส่งมาที่ [email protected]

กฤษณะ
IP: xxx.26.64.13
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นอีคนหนึ่งที่มีความสนใจ เลยอยากขอความอนุเคราะห์ ด้วยคนครับ แผนการสอนถ้าเป็นไปได้ผมใคร่ขอทั้งสอง แผนที่ท่านมีได้มั๊ยครับขอขอคุณมานะโอกาศนี้ [email protected]

พงษ์
IP: xxx.42.110.75
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญร่นใหญ่ ม.1 ฉบับสมบูรณ์ ขอขอบคุณอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้

พงษ์
IP: xxx.42.110.75
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูเสือ - เนตรนารี สามัญร่นใหญ่ ม. 1 ขอขอบคุณท่านอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ [email protected]

แจน
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญร่นใหญ่ ม.1 ฉบับสมบูรณ์ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ครูน้อย
IP: xxx.173.56.27
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญร่นใหญ่ ม.2 ฉบับสมบูรณ์ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หน่อยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ [email protected]

krutan
IP: xxx.147.19.236
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญร่นใหญ่ ม.1 ฉบับสมบูรณ์ (ใช้สำหรับประกอบและเป็นแนวทางในการสอน มิได้นำมาทำผลงานคะ) และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

E-mail - [email protected]

ครูเต่า
IP: xxx.172.197.128
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญร่นใหญ่ ม.1 และ ม.2 ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ [email protected]

ยุทธพงษ์
IP: xxx.143.163.137
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเป็นข้อมูลให้ครูที่สอนลูกเสือ ไม่ได้นำมาทำผลงาน เอามาไว้เพื่อแจกให้ผู้สนใจ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ ส่งมาที่ [email protected] (คือหัวหน้าให้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างของลูกเสือไว้ในสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ผมเพิ่งบรรจุใหม่ไม่รู้จะทำยังงัยครับช่วยผมด้วย ตอนนี้ก็รู้เรื่องการแต่งตั้งกอง กลุ่มลูกเสือ การตรวจขั้นที่ 5 การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ (การจัดการอบรมอบเป็นผู้ประสานงาน))

ทิชา สุวงทา
IP: xxx.53.109.28
เขียนเมื่อ 

ขอด้วยได้มมั้ยค่ะ แผนการสอนลูกเสือ ม.1 ( พร้อมข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนลูกเสือม.1 ) [email protected]

อัจฉรา อินทร์ทิพย์
IP: xxx.123.231.167
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา แผนการสอนลูกเสือ ม.3 ด้วยคนนะคะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

สุเนตตา ครุฑสุวรรณ
IP: xxx.49.77.81
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราห์ กำหนดการสอน แผนการสอนลูกเสือ ม.1-3 พร้อมข้อสอบก่อนเรียนหลังเรียนด้วยคนนะคะ หนูจะได้นำไปให้ครูที่โรงเรียนใช้สอนคะ ขอคุณล่วงหน้าคะ ช่วยส่งมาที่ [email protected]

จุฑามาศ
IP: xxx.175.217.191
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอน ลูกเสือ ม.1 - ม.3 ด้วยนะคะ เพราะที่โรงเรียนยังไม่เคยมีแผนการสอนลูกเสือเลยค่ะ จึงไม่รู้แนวทางการเรียนการสอน ทำให้เด็กไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควรค่ะ

พรรณิภา
IP: xxx.114.111.106
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือม.1 ค่ะ ที่โรงเรียนไม่มีแผนเลยค่ะ

นายสุรชัย
IP: xxx.89.178.114
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ ม.1- ม.3 ได้ไหมครับ เพราะว่าฝ่ายบริหารเขาทวงแผนฯ พวกผมครูบรรจุใหม่ไม่มีแผนลูกเสือ ซึ่งครูรุ่นพี่ที่โรงเรียนก็ยังไม่เคยทำกันเลย ขอความกรุณาหน่อยนะครับ จะมีค่าใช้จ่ายหรือทำหนังสือขอบคุณก็ได้นะครับ เพราะต้องการมากจริงๆ

IP: xxx.172.226.155
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแผนการสอนลูกเสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับสมบูรณ์ หน่อยครับ ถ้าได้ขอความกรุณาส่งให้ทางอีเมลล์ [email protected] ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

เขียนเมื่อ 

เกรงใจที่จะขอครับ

แต่พึ่งย้ายมารร.นี้ ไม่มีแผนลูกเสือไม่มีคนสอน รบกวนขอความอนุเคราะห์คุณครูบุญตา

สำหรับแผนลูกเสือม.1-3 ([email protected] )

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือ
IP: xxx.27.123.151
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อนำมาใช้ในการตรวจขั้นที่ 5 เห็นว่าอาจารย์เคยขอคุณครูบุญตาก็เลยขอความอนุเคราะห์อาจารย์ไว้ตรงนี้เลยครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

[email protected]

บุษราคัม ศิริเมือง
IP: xxx.172.207.90
เขียนเมื่อ 

อยากจะขอความอนุเคราะท่านอาจารย์ขอแผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นม.1-3 (ฉบับสมบูรณ์)เพื่อนำมาใช้ตรวจขั้นที่ 5

เนื่องจากที่โรงเรียนยังไม่เคยตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เลย ถ้าไม่เป็นการรบกวนท่านอาจารย์ส่งมาให้ทางอีเมลล์นะคะ

[email protected]

อุไร วงษ์พีระพัมน์
IP: xxx.172.215.128
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูบุญตา

ดิฉันรับผิดชอบงานลูกเสือในโรงเรียนอยากจะขอความกรุณาจากคุณครูขอแผนการสอนลูกเสือม.1-3 เพื่อให้คุณครูที่สอน

ได้นำมาสอนเพราะดิฉันเห็นว่าแผนการสอนของคุณครูเป็นแผนการสอนที่ดีมาก

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ภัคจิรา
IP: xxx.175.178.27
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะท่านอาจารย์ขอแผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นม.1-3 (ฉบับสมบูรณ์)เพื่อนำมาใช้ตรวจขั้นที่ 5

เนื่องจากที่โรงเรียนยังไม่เคยตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เลย ถ้าไม่เป็นการรบกวนท่านอาจารย์ส่งมาให้ทางอีเมลล์นะคะ ขอบคุณคะ

สิริรัตน์ สำราญฤทุกข์
IP: xxx.143.146.162
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูบุญตา

ดิฉันรับผิดชอบงานลูกเสือในโรงเรียนอยากจะขอความกรุณาจากคุณครูขอแผนการสอนลูกเสือม.1-3

เพื่อเป็นแนวทางในการให้คุณครูที่สอนได้นำมาสอนเพราะดิฉันเห็นว่าแผนการสอนของคุณครูเป็นแผนการสอนที่ดีมาก

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

สุภาภรณ์ ทวีผล
IP: xxx.173.235.129
เขียนเมื่อ 

เรียน ครูบุญตาคะ

ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนค่ะ แต่ไม่มีแผนการสอน ดิฉันเห็นตัวอย่างแผนการสอนของอาจารย์น่าสนใจมากค่ะ จึงอยากขอแผนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3 หน่อยค่ะ รบกวนส่งทางเมล์ก็ได้ค่ะ [email protected] ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

กรองร้อย ยิ้มมงคล
IP: xxx.10.147.166
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือระดับม.1และ2ด้วยนะคะ

ครูลูกเสือ ม.3
IP: xxx.207.61.53
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะท่านอาจารย์ขอแผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นม.3 (ฉบับสมบูรณ์)เพื่อนำมาใช้ตรวจขั้นที่ 5

ถ้าไม่เป็นการรบกวนท่านอาจารย์ส่งมาให้ทางอีเมลล์นะคะ ขอบคุณคะ

ยุทธนา นาอุดม
IP: xxx.53.43.20
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความชื่นชมในผลงาน ผมสนใจ แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ ม. 1 เพราะผมสอนม.1 มาหลายปี อยากมีอะไรใหม่ๆบ้าง เด็กๆจะได้ตื่นเต้นครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ