กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่พลเมือง: เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กำหนดจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่........... วันที่ ........... เดือน...................... พ.ศ.  .............   เวลา 60 นาที

 

1.  มาตรฐานช่วงชั้นที่ 3

     มาตรฐานที่ 1   รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

     มาตรฐานที่ 2   มีทักษะการจัดการทำงาน การปรับตัวเข้าสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่อนาคต

     มาตรฐานที่ 4   เห็นประโยชน์ส่วนรวม เสียสละ และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

2.  สาระสำคัญ

กิจกรรมลูกเสือ  เป็นกิจกรรมที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี    ลูกเสือจึงควรต้องรู้ถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของตน  ตลอดจนบทบาทของคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   และจัดทำแผนปฏิบัติการแบบง่ายได้

 

3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.1  รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3.2  อธิบายโครงสร้างของการจัดองค์กรของคณะกรรมการดำเนินการกองลูกเสือ

3.3  วางแผนปฏิบัติกิจกรรมงานวันสำคัญของกองลูกเสือ

 

4.  สาระการเรียนรู้

     4.1  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

     4.2  โครงสร้างของการจัดองค์กรของคณะกรรมการดำเนินการกองลูกเสือ

      4.3  การวางแผนปฏิบัติงานของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน

     5.1  พิธีเปิดประชุมกอง                                                                                                                 (เวลา 8 นาที)        5.1.1  เรียกรวมกอง เข้าแถวรูปครึ่งวงกลมหน้าเสาธงชาติ

                5.1.2  ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

                5.1.3  สวดมนต์

                5.1.4  สงบนิ่ง

                5.1.5  ตรวจสุขภาพทั่วไป โดยมอบหมายให้นายหมู่ตรวจ

                5.1.6  แยก ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

 

     5.2  เกมหรือเพลง                                                                                                          (เวลา 5 นาที)        -    เกม คนที่ 3 หนี

                -    เพลงงานสิ่งใด              

 

5.3  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                  (เวลา 34 นาที)

                5.3.1  ลูกเสือเนตรนารี  เข้าเรียนตามศูนย์การเรียน ในชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

                      ชุดที่ 1 เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

                      จำนวน 4 ศูนย์การเรียน โดยผู้กำกับลูกเสือให้สัญญาณการเปลี่ยนศูนย์การเรียน

                                            ศูนย์ที่ 1 โครงสร้างของการจัดองค์กรของคณะกรรมการดำเนินการ

                                                    กองลูกเสือ

                                                ศูนย์ที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                   ศูนย์ที่ 3 แผนปฏิบัติงานของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                   ศูนย์ที่ 4 (ศูนย์สำรอง) การปฏิบัติงานตามระบบหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

   5.3.2  บันทึกองค์ความรู้ท้ายกิจกรรม

                5.3.3  ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ ร่วมกันสรุปผลตามบันทึกองค์ความรู้ท้ายกิจกรรม

 

5.4  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                                        (เวลา 5 นาที)

            -  เรื่อง ลูกเสือตัวอย่าง         

      

5.5  พิธีปิดประชุมกอง                                                                                                       (เวลา 8 นาที)

5.5.1  เรียกแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม                                                   

5.5.2  นัดหมาย การเปิดประชุมกองครั้งต่อไป

5.5.3  ตรวจ มอบหมายให้นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย  

5.5.4  ชักธงชาติลง

5.5.6  เลิก ลูกเสือเดินแถวกลับบ้านอย่างเป็นระบบ เน้นความมีระเบียบวินัย

 

 

 

 

 

 

6.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

6.1  สื่อ

                6.1.1  เอกสารสำหรับผู้กำกับลูกเสือ

                6.1.2  ใบความรู้เกม “คนที่ 3 หนี”

                6.1.3  ใบความรู้เพลง “งานสิ่งใด”

                6.1.4  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

                          ชุดที่ 1 เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                          จำนวน 4 ศูนย์การเรียน

                                                ศูนย์ที่ 1 โครงสร้างของการจัดองค์กรของคณะกรรมการดำเนินการ

                                                     กองลูกเสือ

                                                ศูนย์ที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                                ศูนย์ที่ 3 แผนปฏิบัติงานของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                   ศูนย์ที่ 4 (ศูนย์สำรอง) การปฏิบัติงานตามระบบหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                6.1.5  แบบบันทึกองค์ความรู้ท้ายกิจกรรม

                6.1.6  แบบบันทึกการประเมินผลงาน

                6.1.7  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

                6.1.8  แบบบันทึกคะแนนการตอบคำถามประจำศูนย์การเรียน

                6.1.9  ใบความรู้เรื่องสั้นที่เป็นคติ สำหรับผู้กำกับลูกเสือ   เรื่อง ลูกเสือตัวอย่าง                 

                6.1.10  นกหวีด

 

      6.2  แหล่งเรียนรู้

                6.2.1  ลานกีฬาอเนกประสงค์

                6.2.2  ชุมชน / หมู่บ้านของลูกเสือ-เนตรนารี