มีคำ 4 คำที่พูดถึงเสมอในการจูงใจผู้อื่นคือเงิน, ความกลัว, การตั้งเป้าหมายและขวัญซึ่งจริงๆแล้ว 4 คำนี้คือหลักการที่สำคัญมากจึงควรพิจารณาถึงคุณสมบัติของคำเหล่านี้

1.       เงิน เป็นสัจจะธรรมว่าถ้าลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมไม่ว่าท่านจะใช้วิธีอะไรก็ไม่สามารถให้เขาสร้างผลผลิตที่สูงได้นอกจากงานนั้นหายากสำหรับเขาแต่เราก็ไม่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องเงินมากเกินไปในการที่จะจูงใจคน

2.       ความกลัวถูกลงโทษเป็นเครื่องมือที่ชักจูงใจลูกน้องเป็นอันดับสอง แต่ความกลัวส่งผลเพียง 2 กรณีคือ เมื่อเราขู่ว่าหากไม่พัฒนาผลงานก็รีบหางานอื่นทำเสีย และกรณีที่สองเป็นเครื่องกระตุ้นฉุกเฉินเช่นขู่ว่าควรรีบทำให้เสร็จก่อนเจ้านายใหญ่กลับมา

3.       การตั้งเป้าหมาย เป้าหมายเป็นความต้องการพื้นฐานในการปฏิบัติงานของคนการตั้งเป้าหมายต้องตั้งให้ถูกต้องและเหมาะสมไม่สูงหรือต่ำเกินไป ทางจิตวิทยาได้พบว่าหลังจากคนล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายครั้งที่ 1 เขาจะตั้งครั้งต่อไปให้ต่ำลงเพราะกลัวความล้มเหลว

4.       ขวัญ เรื่องขวัญและกำลังใจมีความสำคัญแต่ถ้าได้รับมากเกินไปก็ไม่ช่วยให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะพนักงานที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเสมอไปแต่ขวัญและกำลังใจทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลงได้แต่เป็นทางอ้อมมากกว่าทางตรงเช่นบรรยากาศในการทำงานดี

จากเรื่องของการใช้แรงจูงใจใน 4 อย่างถ้าเอามาประกอบกับทฤษฎีแรงจูงใจแล้วเรียกได้ว่าควรจะใช้ทุกทฤษฎีเพียงแต่ต้องอยู่ที่สถานการณ์และประเภทของบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งจากประสบการณ์เคยมีลูกน้องทุกระดับแต่ละระดับก็จะปฏิบัติและใช้แรงจูงใจต่างกัน หากลูกน้องที่มีความสูงระดับปริญญาตรีขึ้นไปและฐานะที่บ้านดีก็จะใช้ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์, ทฤษฎีความคาดหวัง, ทฤษฏีเสมอภาคเป็นต้น แต่ในระดับคนงานควรใช้ทฤษฎีการเสริมแรง, ทฤษฎีความต้องการ 5 ระดับของมาสโลว์เป็นต้น

นอกจากการใช้แรงจูงใจแล้วการที่จะผลักดันให้ลูกน้องทำงานต้องอาศัยพฤติกรรมเหล่านี้

o      เป็นคนแข็งแต่อย่าให้ถูกเกลียดชัง นั่นคือมีความแข็งในระดับหนึ่งแต่หันมาเอาใจใส่ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา

o      สนใจความรู้สึกของผู้อื่น คือใช้วิธีการทำงานแบบเน้นที่คนและเน้นที่งานผสมกันไป

o      หลีกเลี่ยงการใช้ตัวกระตุ้นที่อันตรายซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นตัวกระตุ้นจูงใจลูกน้องได้เช่น

-          อย่าดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอันขาด

-          อย่านินทาผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าผู้อื่น

-          อย่าแสดงความเสน่หาหรือลำเอียง

-          อย่าให้รางวัลแก่ความดีเล็กๆน้อยๆ

วิธีการชักจูงใจลูกน้อง

1.       ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลาย

2.       ไม่มีอคติต่อลูกน้อง

3.       อย่าตำหนิลูกน้องลับหลัง

4.       ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังอยู่ ณ จุดใด

5.       ให้คำชมเชยในเวลาที่เหมาะสม

6.       ให้ข่าวสารลูกน้องล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกระทบพวกเขา

7.       ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา

8.       มองคนที่ผลงาน มิใช่วิธีปฏิบัติงาน

9.       ออกนอกเส้นทางของตนเองเพื่อช่วยผู้อื่น

10.   รับผิดชอบต่อผู้อื่น

11.   ให้ลูกน้องแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ให้อิสระแก่เขา

12.   ทำให้ลูกน้องขยันขันแข็ง

13.   รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา

14.   พร้อมที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น

15.   แสดงความเชื่อมั่นตนเอง

16.   เปิดให้แสดงความคิดเห็น

17.   แบ่งสรรและมอบหมายงาน

18.   เร่งเร้าให้เกิดความฉลาดและสร้างสรรค์

19.   สอนงานอย่างเต็มใจ

20.   แก้ปัญหาให้โดยไม่ตำหนิอย่างรุนแรง