ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

การพัฒนาชุดกิจกรรม


การพัฒนาชุดกิจกรรม

การพัฒนาชุดกิจกรรม

                    การพัฒนาชุดกิจกรรม  ใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนการสอน 

(ชุดกิจกรรม)  แนวคิดพื้นฐานที่นำมาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 5 ประการ ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2525. หน้า 119– 120)

                    แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้นำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอน  โดยคำนึงถึงความถนัด  ความต้องการ  และความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ   ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลายด้าน  คือ สติปัญญา  ความสามารถ  ความสนใจ  ความต้องการ  ร่างกาย  อารมณ์  เป็นต้น   ในการจัดการเรียนการสอนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการสอนเป็นรายบุคคล  หรือการสอนตามเอกัตภาพการศึกษาโดยเสรี  การศึกษาด้วยตนเอง

                    แนวคิดที่ 2 ความพยายามที่จะเปลี่ยนการสอนจากเดิม ที่ยึดครูเป็นแหล่งความรู้ มาเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้ความรู้จากสื่อการสอนแบบต่าง ๆ    ซึ่งได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์ตามหน่วยการสอน การเรียนด้วยวิธีนี้ครูจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมด   อีกสองส่วนผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองจากสิ่งที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ในรูปของชุดกิจกรรม

                    แนวคิดที่ 3 การใช้โสตทัศน์อุปกรณ์ ในรูปของการจัดระบบการใช้สื่อการสอนมาช่วยสอน และใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จึงเป็นการผลิตสื่อการสอนแบบประสมให้เป็นชุดกิจกรรม เพื่อเปลี่ยนจากการใช้สื่อเพื่อช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผู้เรียน 

                    แนวคิดที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนจากสภาพแวดล้อม เดิมเด็กนักเรียนเป็นฝายรับความรู้จากครู ไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อน ๆ และครู จึงขาดทักษะการแสดงออกและการทำงานเป็นกลุ่ม จึงได้มีการนำกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมด้วยกัน จึงนำมาสู่การผลิตสื่อออกมาในรูปของชุดกิจกรรม

                    แนวคิดที่ 5 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้   โดยจัดสภาพการณ์อกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม คือ ระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน

    - ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง

    - ได้ทราบว่าการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานของตนเองถูกหรือผิดอย่างไร

    - ได้รับการเสริมแรงที่ทำให้นักเรียนภาคภูมิใจ 

    - ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตชุดกิจกรรมนี้จะเป็นแนวในการผลิตชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพ

เป็นมาตรฐานทั้งทางด้านเนื้อหา  กิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อม และเป็นแนวคิดที่คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง

หมายเลขบันทึก: 210308เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2008 17:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 21:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ขอบคุณครับ พี่วิชัยที่นำสาระดีๆมาให้อ่าน

นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ

ช่วยอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการทำชุดกิจกรรมได้ไหมค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี