เทคนิคพิเศษการเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมนี้  ได้มาจากการอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาไทยนำไปใช้ได้ผลดีมาก  เพื่อน ๆ หลายคนประสบปัญหาการทำบรรณานุกรมไม่แน่ใจว่าเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่เวลาทำวิจัย  ผลงานวิชาการต่าง ๆ มาสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจได้นะคะ  รับรองว่าไม่ยากและได้ผลดีมากค่ะ  มีขั้นตอนดังนี้

                 เทคนิคพิเศษการเรียงลำดับคำตามพจนานุกรม

1. เรียงลำดับคำในพจนานุกรมซึ่งเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะมาก่อนรูปสระ  ตั้งแต่ ก-ฮ  ข้อสังเกตจะมีตัวอักษรเพิ่มเติม 4 ตัว คือ

       ฤ      ฤๅ  จะอยู่หลัง  ร        และ   ฦ    ฦๅ    จะอยู่หลัง ล

      จะเรียงลำดับได้ดังนี้       ม    ย     ร    ฤ      ฤๅ     ล      ฦ       ฦๅ

 

2. คำในพจนานุกรมจะไม่เรียงลำดับตามเสียงอ่าน แต่จะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะ  

                 เช่น  คำว่า  หญิง  มาก่อน   คำว่า   หลาย    เพราะ  ญ   มาก่อน   ล

3.คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะ จะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยสระ

                 เช่น  คำว่า  ของ  มาก่อน    คำว่า    ขาย

4. คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระ  ซึ่งรูปสระเรียงลำดับดังนี้  ตรงนี้ข้าพเจ้าขอนำเสนอเทคนิคการเรียงลำดับรูปสระจำได้ง่าย  นำไปใช้ได้จริง  ลองดูนะคะ

สุตรที่ 1                จะ       จับ       ตบ (ผัวะ)     ตา        ดำ

สูตรที่ 2                ดิน       ดี        ถึง              มือ        คุณ      ครู

สูตรที่ 3                เต        เตะ     เงา             เงาะ       เงิน

สูตรที่ 4                เฮีย      เฮียะ    เรือ            เบือะ      แก

สูตรที่ 5               แทะ      โด      โซะ            ใน         ไห

 

5.เรียงลำดับตามรูปวรรณยุกต์  โดย ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเรียงลำดับก่อน   ดังนี้

                         สามัญ      เอก       โท        ตรี        จัตวา            

6. ไม้ไต่คู้  จะมาก่อน วรรณยุกต์ เอก   โท   ตรี     จัตวา  

          เช่น    เก็ง    เก่ง    เก้ง

 

                            *********************************************

                                                                           หวังว่าเพื่อน ๆ และผู้ที่สนใจจะชอบและนำความรู้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์  ถ้าเป็นไปได้ขอให้ช่วยกันเผยแพร่และนำไปสอนแก่ลูกศิษย์จะดีมากนะคะ

                                                                                  กิ่งแก้ว    ศรีสาลีกุลรัตน์