การเมืองไทยการปกครองกฎหมายไทย

ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แต่การเมืองทำให้ประชาชนแตกความสามัคคีอารัดเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นแบ่งแยกเป็นพรรคเป็นพวกหาความจริงใจไม่มีน่าเสียดายวัฒนธรรมประเพณีไทยเมื่อตอนอดีตที่ผ่านมา