ระดับมัธยมศึกษา
        อำเภอเมืองพะเยาได้แก่ โรงเรียนพะเยาวิทยาคม และโรงเรียนเทศบาล 2
        อำเภอดอกคำใต้  ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่องจว้า
        อำเภอแม่ใจ         ได้แก่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระดับประถมศึกษา  อำเภอเมืองพะเยา  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลพะเยา
                            อำเภอดอกคำใต้    ได้แก่   โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
                            อำเภอแม่ใจ          ได้แก่   โรงเรียนป่าสักสามัคคี 
                            กิ่งอำเภอภูกามยาว   ได้แก่  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง
 ให้ทุกโรงเรียนไปแข่งขันในระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2549
ณ วัดศรีอุโมงค์คำ(วัดสูง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.00 น.
เป็นต้นไปค่ะ