แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ( พ.ศ. 2547 – 2549)

วัตถุประสงค์
     (1)  เพื่อประยุกต์ใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้
     (2)  เพื่อประยุกต์ใช้ ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการทางการศึกษา
     (3)  เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ICT ให้สอดคล้องกับการพัฒนา ICT ของประเทศ
     (4)  เพื่อวิจัยและพัฒนา ICT ในการจัดการศึกษา และการพัฒนาอุตสาหกรรม
     (5)  เพื่อให้มีการเลือกใช้และกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ปฎิบัติการ และบุคลากรสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการให้บริการทางการศึกษา
  


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเห็น (1)

ขอบคุณมากค่ะ