การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ครูเมี้ยว
การสอนแบบโครงงาน

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

 แนวคิด
      การสอนแบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียนอย่างลุ่มลึก  โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา  ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ความหมาย
        การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง

วัตถุประสงค์
        การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
1. มีประสบการณ์โดยตรง
2. ได้ทำการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ  มีขั้นตอน
4. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
6. ได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
7. ฝึกวิเคราะห์  และประเมินตนเอง

ประเภทของโครงงาน
1. โครงงานแบบสำรวจ
2. โครงงานแบบทดลอง
3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์
4. โครงงานทฤษฎี

รูปแบบการจัดทำโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน
2. คณะทำงาน
3. ที่ปรึกษา
4. แนวคิด / ที่มา / ความสำคัญ
5. วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมาย
6. ขั้นตอนการดำเนินงาน / วิธีการศึกษา
7. แหล่ง / สถานศึกษา (ถ้ามี)
8. วัสดุ  อุปกรณ์
9. งบประมาณ
10. ระยะเวลาการดำเนินงาน
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ขั้นตอนในการสอนทำโครงงาน
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมี  4  ขั้นตอน คือ
1. กำหนดความมุ่งหมายและลักษณะโครงงานโดยตัวนักเรียนเอง
2. วางแผนหรือวางโครงงาน  นักเรียนต้องช่วยกันวางแผนว่าจะทำอะไร  ใช้วิธีการหรือกิจกรรมใด  จึงจะบรรลุจุดมุ่งหมาย
3. ขั้นดำเนินการ  ลงมือทำกิจกรรมหรือแก้ปัญหา
4. ประเมินผล  โดยประเมินว่ากิจกรรมหรือโครงงานนั้นบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  มีข้อบกพร่อง  และควรแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร

วิธีการทำโครงงาน
1. ประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับหัวข้อของโครงงาน  จากสิ่งต่อไปนี้
- การสังเกต หรือตามที่สงสัย
- ความรู้ในวิชาต่าง ๆ
- จากปัญหาใกล้ตัว  หรือการเล่น
- คำบอกเล่าของผู้ใหญ่  หรือผู้รู้
2. เขียนหลักการ  เหตุผล  ที่มาของโครงงาน
3. ตั้งวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
4. กำหนดวิธีการศึกษา เช่น  การสำรวจ  การทดลอง  เป็นต้น
5. นำผลการศึกษามาอภิปรายกลุ่ม
6. สรุปผลการศึกษา   โดยการอภิปรายกลุ่ม
7. ปรับปรุงชื่อโครงงาน  ให้ครอบคลุม  น่าสนใจ

การประเมินผลการทำโครงงาน
        ครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินการทำโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  โดยใช้แบบประเมินแผนผังโครงงานพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อเรื่องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ชื่อเรื่องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาคำถามมีการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด
3. สมมติฐานมีการแสดงถึงพื้นฐานความรู้เดิม
4. วิธีการ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหา
5. แหล่งศึกษาสามารถค้นคว้าคำตอบได้
6. วิธีการนำเสนอชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา

ที่มา : http://www.geocities.com/jackypoll2/working.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#การสอนแบบโครงงาน

หมายเลขบันทึก: 206677, เขียน: 07 Sep 2008 @ 20:40 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณผอ.ประจักษ์ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจเสมอค่ะ
  • ขอบคุณคนพลัดถิ่นค่ะ
  • ขอบคุณพี่รัชนีที่ให้กำลังใจเสมอมาค่ะ
น้องหญิง
IP: xxx.123.168.64
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่าการสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัยเป็นอย่างไร

ลมบนดอย
IP: xxx.25.122.75
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างโครงงานสอนเด็ก ๆนะ

aoy
IP: xxx.29.57.211
เขียนเมื่อ 

อยากทราบถึงทฤษฎีทางโครงงานการศึกษาปฐมวัยค่ะ

น.ส สุชาดา บูยูโส๊ะ
IP: xxx.52.163.162
เขียนเมื่อ 

อย่างรู้การสอนแบบโครงการของเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหามากกว่านี้ มีไหมค่ะครูเมี้ยว เกี่ยวกับเรื่องเกษตรตัวน้อย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ น้องหญิง คุณลมบนดอย คุณ aoy และ น.ส สุชาดา บูยูโส๊ะ

ครูเมี้ยวเคยทำโครงงานเรื่อง ส้มตำปลาย่างซึ่งเป็นกิจกรรมในหน่วย "ผลไม้" ก็เลยได้โครงงานเล็กๆเรื่อง "ส้มตำปลาย่าง" ลองเข้าไปดูนะคะ ที่นี่ค่ะhttp://gotoknow.org/blog/rayong/288085

นางอัจฉรา อีแต
IP: xxx.173.210.198
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นปฐมวัยอยู่ อ.สุคิริน จังหวัดนราธิวาส

อยากรู้วิธีการสอนแบบโครงงาน และเนื้อหาวิธีการสอน

ขอบคุณค่ะ

พรนภา จันทร์สว่าง
IP: xxx.84.95.68
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างการสอนแบบโครงงานสักเรื่องได้ไหมคะ เอาไว้ศึกษาและพัฒนาการสอนของตัวเองค่ะ

ครูน้อย
IP: xxx.53.188.215
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส

อยากได้โครงงานสอนสำหรับเด็กในศูนย์

ขอบคุณค่ะ