การเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนดให้

      สาระสำคัญ

     1.นักเรียนรู้ความหมายของการเขียน

     2.นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพได้