หลักสูตรแกนกลานกลางการศึกษา พ.ศ.2551

kaneerat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แกนกลางเพิ่มอะไรบ้าง
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

         เมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม  2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ สพฐ. 293/2551 โดยประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลกโดยมีเงื่อนไข และระยะเวลาการใช้หลักสูตรแกนกลางใหม่ ดังนี้ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อม ตามรายชื่อที่ ศธ.ประกาศในปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรใหม่ในชั้น ป.1-ป.6, ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรใหม่  ในชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรใหม่ในทุกชั้นเรียน
 
          สำหรับโรงเรียนทั่วไป ในปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรใหม่ในชั้น ป.1-ป.6, ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรใหม่   ในชั้น ป.1-ป.6 ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรใหม่ในทุกชั้นเรียน ทั้งนี้ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการจัดการศึกษา.

         เพิ่มวิสัยทัศน์หลักสูตร : เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกันในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ

          เพิ่มสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน :
                    ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
                    ๒. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
                    ๓. ทักษะการแก้ปัญหา
                     ๔. ทักษะชีวิต
                     ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 เพิ่มตัวชี้วัด:

1.            ตัวชี้วัดปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่3 )

2.            ตัวชี้วัดช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่4 -6)

   

ที่มา: หลักสูตรแกนกลาง.”.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=170057&NewsType=1&Template=1

ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง .”. (ออนไลน์) . เข้าถึงได้จาก : http://www.obec.go.th/new/files_e-

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ .”. (ออนไลน์) . เข้าถึงได้จาก : http ://www.krumontree.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

หมายเลขบันทึก: 203247, เขียน: 25 Aug 2008 @ 00:42 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ  ได้รับความรู้ และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องค่ะ