วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม นี้ ผมคาดหวังว่าสมาชิกในชุมชนสำนักงานเลขานุการที่เคยเข้าร่วม และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Office KM รวมถึงบางคนมี Blog สำหรับเป็นพื้นที่เสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว และบางท่านยังไม่มี จะช่วยสร้างชุมชนของสำนักงานเลขานุการให้เข้มแข็งและทำให้ปลาทูตัวนี้มีความสมบูรณ์ขึ้น

    รายชื่อผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 หน่วยงาน

 ชื่อ-สกุล

งาน 

 สนง.นิติศาสตร์

 คุณษมาภรณ์  เมฆพึ่ง  เลขานุการฯ
   คุณจิรวดี ตรีกิ่ง    ธุรการ
   คุณวาสนา  ป้อมยุคล  ประกันคุณภาพ
 สนง.ศึกษาศาสตร์  คุณมุกดา  ทองนุ้ย  เลขานุการ
   คุณปราณี  ศิริวัฒน์  นโยบายและแผน
   คุณมยุรา  สนส่ง  ธุรการ
   คุณวันทนา  มาเตียง  วิชาการ
   คุณนิษวัน  วรานุสาสน์  วิจัย
   คุณสุธาสินี  วงศ์นา  ประกันคุณภาพ
 สนง.วิทยาศาสตร์  คุณเพชรรัตน์  เม่นคำ  เลขานุการ
   คุณโสภา  บุญเกิดกูล  ธุรการ
   คุณภลัชนันท์  รำพรรณนิยม  การเงินและพัสดุ
   คุณสุปราณี  บัวงามดี  นโยบายและแผน
   คุณกฤษณา  อัครวงษ์  บริการการศึกษา
   คุณสุภัชญา  คงสวัสดิ์  ห้องปฏิบัติการ
   คุณณัฐกานต์  พึ่งกุศล  ประกันคุณภาพ
 สนง.มนุษยศาสตร์  คุณพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน เลขานุการ
   คุณพรรตรี  สุโยธีธนรัตน์  การเงินและพัสดุ
   คุณพิศมัย  แกล้วเกษตรกรณ์  บริการการศึกษา
   คุณรจเรช  สายคำ  นโยบายและแผน
 สนง.ทันตแพทยศาสตร์  คุณเพ็ญนภา  เรืองจันทร์  ธุรการ
   คุณจันทร์เพ็ญ  ไทยปาน  นโยบายและแผน
   คุณสุมิตตรา  ทับทิม  บุคคล
   คุณจรัญยลักษณ์  เกิดสินธ์  การเงิน
 สนง.เกษตรศาสตร์ฯ  คุณเสริม  พัดชุมพร  เลขานุการ
   คุณอ้อย  ประยูรคำ  ธุรการ
   คุณอรพิน  สาดอ่ำ  บริการการศึกษา
   คุณจันทร์ทิพย์  ศรีทองอินทร์  การเงินและพัสดุ
   คุณสุรีรัตน์  คุ้มอินทร์  ประกันคุณภาพ
 สนง.สหเวชศาสตร์  คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์  เลขานุการ
   คุณสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ  นโยบายและแผน
   คุณกาญดา  คันศร  บริการการศึกษา
   คุณขวัญเรือน  แดงเรือ  การเงินและพัสดุ
   คุณสริตา  เถาลอย  ประกันคุณภาพ

           หมายเหตุ หากรายชื่อผมพิมพ์ผิดพลาด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

            ผมสำรวจรายชื่อแล้วมีหลายท่านได้ผ่านการอบรม CKO มาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ เป็นแบบกันเองและได้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากคุณกิจตัวจริงทุกท่านครับ (บางหน่วยงานยังไม่ได้ส่งหลายชื่อมาให้ครับ จึงยังมีรายชื่อไม่ครบทุกหน่วยงาน)

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ