ชื่อเรื่อง  การดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1    สาระการเรียน                รู้ภาษาไทย

ผู้วิจัย     นางจิตสมาน  คร้ามมี  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)

 

บทคัดย่อ    

                       การดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่    ครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อ    1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ    สาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)    สำนักการศึกษา    เทศบาลนครพิษณุโลก  2) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดคำ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1    จำนวน  9  ชุด    โดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   3)  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ที่ได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก

                       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล5  (วัดพันปี)  สำนักการศึกษา   เทศบาลนครพิษณุโลก   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2550  จำนวนนักเรียน

23  คน   ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

               เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ คือ   1)  แผนการจัดการเรียนรู้    จำนวน  9  แผน   2)  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำในภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  9  ชุด   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำ   จำนวน 40  ข้อ   มีค่าความยากง่าย  ระหว่าง  0.35-0.75   ค่าอำนาจจำแนก   ระหว่าง  0.25-0.75    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ    ค่าเฉลี่ย  (X)) ,      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) ,   ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ,   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   โดยการทดสอบค่า  t (test  Dependent  Sample)

 

 

 

ผลการศึกษาพบว่า

 

                         1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำในภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล  5     (วัดพันปี)  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  89.58/84.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ  80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2        ที่ได้รับการฝึก  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำในภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่   2    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01