การเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2549

      ตามที่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 เมษายน 2549 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและในเขตเลือก ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2546

       จังหวัดพิษณุโลก [ตามหนังสือที่ ลก(พล)0702/ว 298  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549]  จึงขอเชิญผู้ที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2549  ณ ที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  เพื่อจะได้ไม่เป็นบุคคลผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ความเห็น (0)