เมื่อกี้นี้นำตารางประเมินตนเองของคุณอำนวยมาให้อ่านกัน  บันทึกนี้ต่อเนื่องเลยก็แล้วกันนะคะ  แต่เป็นในส่วนของคุณกิจค่ะ  ผู้วิจัยได้ออกแบบมา 2 แบบเช่นเดียวกันค่ะ  แตกต่างกันตรงการประเมินตนเองเท่านั้น  ส่วนเนื้อหาในการประเมินตนเองยังคงเหมือนเดิมค่ะ

ตารางแห่งอิสรภาพของ “คุณกิจ” ขององค์กรออมทรัพย์ชุมชน  (แบบที่ 1)
 

ความสามารถ (ทบทวนตนเอง)

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ก.ความรู้
 
 
 
 
 
   1.เรื่ององค์กรการเงินชุมชน
 
 
 
 
 
   2.เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
   3.โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
 
 
 
 
 
   4.การบริหารจัดการ
 
 
 
 
 
   5.สภาพชุมชน
 
 
 
 
 
   6.โครงสร้างผู้นำ
 
 
 
 
 
   7.กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
 
 
 
 
 
ข.ทักษะ
 
 
 
 
 
   1.การประสานความร่วมมือ
 
 
 
 
 
   2.การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
 
 
 
 
 
   3.การวางแผนการทำงาน
 
 
 
 
 
   4.การตั้งคำถาม
 
 
 
 
 
   5.การจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
   6.การจูงใจ
 
 
 
 
 
   7.การฟัง
 
 
 
 
 
   8.การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า
 
 
 
 
 
   9.การเล่าเรื่อง
 
 
 
 
 
   10.การจดบันทึก
 
 
 
 
 
   11.การเชื่อมประเด็น
 
 
 
 
 
   12.การสรุปประเด็น
 
 
 
 
 
ค.ทัศนคติ/เจตคติ
 
 
 
 
 
   1.การมองโลกในแง่ดี
 
 
 
 
 
   2.เปลี่ยน “วิกฤติ” ให้เป็น “โอกาส”
 
 
 
 
 
   3.รับฟังและให้โอกาสผู้อื่น
 
 
 
 
 


ตารางแห่งอิสรภาพของ “คุณกิจ” ขององค์กรออมทรัพย์ชุมชน (แบบที่ 2)
 

ความสามารถ (ทบทวนตนเอง)

คะแนน
หมายเหตุ
ก.ความรู้
 
 
   1.เรื่ององค์กรการเงินชุมชน
 
 
   2.เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
 
   3.โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
 
 
   4.การบริหารจัดการ
 
 
   5.สภาพชุมชน
 
 
   6.โครงสร้างผู้นำ
 
 
   7.กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
 
 
ข.ทักษะ
 
 
   1.การประสานความร่วมมือ
 
 
   2.การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
 
 
   3.การวางแผนการทำงาน
 
 
   4.การตั้งคำถาม
 
 
   5.การจัดกิจกรรม
 
 
   6.การจูงใจ
 
 
   7.การฟัง
 
 
   8.การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า
 
 
   9.การเล่าเรื่อง
 
 
   10.การจดบันทึก
 
 
   11.การเชื่อมประเด็น
 
 
   12.การสรุปประเด็น
 
 
ค.ทัศนคติ/เจตคติ
 
 
   1.การมองโลกในแง่ดี
 
 
   2.เปลี่ยน “วิกฤติ” ให้เป็น “โอกาส”
 
 
   3.รับฟังและให้โอกาสผู้อื่น