ผลการศึกษาข้อมูลรายบุคคลในฐานข้อมูลหมวดความรู้จากการปฏิบัติ " Story Telling สัปดาห์ที่ 3 "

1.กล่าวนำ 

   จากการที่ได้มีประสบการณ์ทางการบริหารสถานศึกษา กศน.ระดับอำเภอมาระยะหนึ่ง พบว่า จุดที่เป็นปัญหาที่สำคัญก็คือ การรวบรวมผลความสำเร็จ ประสบการณ์ หรือการประมวลปัญหา ความต้องการที่เกิดจากการที่ได้ปฏิบัติงานไปแล้ว เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนางานให้สมบูรณ์ หรือก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผลงานภาพรวม ของ กศน.ไม่เด่น/ดีเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสาเหตุของปัญหาคือ หน่วยงานของ กศน.ระดับอำเภอขาดการกำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.ที่มาของแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้

  กระบวนการหลักของการบริหารจัด คือ การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม แนวคิดหลักที่เป็นกรอบในการศึกษานี้ คือ กระบวนการบริหารจัดการด้านการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  แต่ทั้งนี้ การดำเนินงานการควบคุมตรวจสอบ ด้วยวิธีการกำกับ ติดตามและประเมินผล  โดยอาศัยแนวคิด/ทฤษฎีทีเกียวข้อ อาทิเช่น แนวคิดกระบวนการบริหารคุณภาพ ตามวงจร PDCA   การคิด/วิเคราะห์เชิงระบบ การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  แนวคิดการประเมินผลโครงการ การติดต่อสื่อสการ การพัฒนาทีมงาน การจัดการความรู้  การประสานงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น

3. นำเสนอเรื่องที่อยากทำ

   เรื่องที่สนใจและอยากทำ คือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อรวบรวมเรียบเรียงจัดทำเป็นแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา กศน. ระดับ อำเภอ

สำหรับกรอบความคิด/แนวทางการศึกษา จะนำเสนอในโอกาสต่อไป สมาชิกท่านใดมีแนวคิดดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยินดีร่วม Share ครับ

 

มานะ  สามัคคี   ผู้บันทึก