คนดี และ/หรือ คนเก่ง

 อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา ได้บรรยายในการประชุมประจำปีที่ พรพ จัดครั้งที่ ๗ ถึง สมรรถนะคนดี และ สมรรถนะคนเก่ง ลองศึกษาดูครับ

คนดี รับผิดชอบ ต่อ หน้าที่ และ ผลงาน

คนดี คำนึงถึงผลประโยชน์ ขององค์กร

คนดี มีจรรยาบรรณ

คนเก่ง คิด และ มองปัญหาอย่างเป็นระบบ

คนเก่ง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว

คนเก่ง มีภาวะผู้นำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

JJ