สำหรับชุมชนสำนักงานเลขานุการ ความจริงผมพยายามที่จะหาโอกาสพบปะกับทุกท่าน แบบ F2F อีก เพราะหลายหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ เตรียมพร้อมในการประเมินการประกันคุณภาพ หลังจากที่ได้มีการพบปะกันแบบ F2F  4  ครั้งแล้ว หลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ วันนี้ท่านอาจารย์วิบูลย์เปิดไฟเขียว ให้หน่วยประกันคุณภาพช่วยให้ความอนุเคราะห์ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (Office KM) ได้พบปะกันแบบ F2F ส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์วิบูลย์ให้เตรียมไปนำเสนอความสำเร็จของชุมชนสำนักงานเลขานุการที่ UKM 2/49 ตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมาท่านอาจารย์มาลินี ช่วยก่อตั้งชุมชนดังกล่าวให้จนประสบความสำเร็จ และได้มีการเลือกผู้นำชุมชน ผมทราบจาก Blog ของท่านอาจารย์มาลินีว่าพิจารณาให้ผมเป็นผู้นำชุมชน ความจริงผมได้เสนอให้ท่านเป็นผู้นำชุมชน แต่ท่านปฏิเสธเนื่องจากท่านเป็นผู้บริหาร

     ผมได้ประสานเลขานุการคณะฯ ทางโทรศัพท์เกือบทุกแห่งในมหาวิทยาลัยนเรศวร และแจ้งให้คุณตูน (ผู้อำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา) ทราบว่า วันรวมพลชุมชนสำนักงานเลขานุการ จะเป็นวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 ที่ CITCOM และทางหน่วยประกันคุณภาพจะมีหนังสือเชิญเลขานุการคณะ ตัวแทนแต่ะละงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อพบปะกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ

      Befor Action Review (BAR) : รวมพลชุมชนสำนักงานเลขานุการ

      เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับวันรวมพลชุมชนสำนักงานเลขานุการ

  • เตรียมความพร้อม สำหรับการนำข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนสำนักงานเลขานุการไปนำเสนอที่ UKM 2/49
  • ทำให้สมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการมีความมั่นใจในการนำเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 10
    ไปใช้ในการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ มีหลายหน่วยงานที่ผมสำรวจจะนำเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 10 ไปใช้ในการประเมินรอบนี้ครับ (link)
  • สมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
  • ได้รับฟังความสำเร็จ (sucess story) จากงานประจำของสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการ

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการรวมพลชุมชนสำนักงานเลขานุการ

  • ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ในกระบวนการของ KM หลายคนได้ผ่านการอบรมการเป็น CKO มาแล้วจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
  • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน และนำไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
  • ได้พัฒนาคน งาน และหน่วยงาน ในการประกันคุณภาพ

    

     บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ