หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในภาษา  คือหน่วยคำ  ในภาษาไทยเราแบ่งคำตามหน้าที่ในประโยค  ได้ ๗ ชนิด  คือ

๑.คำนาม

๒.คำสรรพนาม

๓.คำกริยา

๔.คำวิเศษณ์

๕.คำบุพบท

๖.คำสันธาน

๗.คำอุทาน

คำนาม  คือคำที่ใช้เรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  สถานที่หรือสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน  แบ่งตามลักษณะการใช้ได้  ๕  ประเภท  คือ

          ๑.๑ คำนามทั่วไป   (สามานยนาม)         

          ๑.๒ คำนามชี้เฉพาะ  (วิสามานยนาม)

          ๑.๓ คำนามบอกลักษณะ  (ลักษณนาม)

          ๑.๔ คำนามบอกหมวดหมู่  (สมุหนาม)

          ๑.๕ คำนามบอกอาการ   (อาการนาม)

         คำนามทั่วไป