ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายละเอียดการเสวนาสมาชิกเครือข่าย ครั้งที่ 2/2549 (UKM6)ไปยังมหาวิทยาลัยสมาชิกแล้วทาง E-mail ของผู้แทนสมาชิก พร้อมๆ กับ ส่งต้นฉบับไปยังอธิการบดีของแต่ละสถาบัน แล้ว 

ตกลงเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประเด็น "ชุมชนแนวปฏิบัติ" ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ที่เกื้อหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงบนพื้นฐานของกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบันทึกบทเรียนในอดีต การนำแนวปฏิบัติต่างๆ มาสร้างมาตรฐาน การช่วยแก้ปัญหาในงาน รวมถึงการพัฒนาความเข้าใจร่วมกัน  

เราจะนำชุมชนเด่นสุดของแต่ละสมาชิก มานำเสนอแลกเปลี่ยน common factor ระหว่างกัน เพื่อการพัฒนาต่อยอด และการประยุกต์ใช้  แนวทางการนำเสนอ การวิเคราะห์ อ้างอิงบทความของ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ที่บันทึกไว้ใน Blog เมื่อ 12 มค.49 http://gotoknow.org/file/mettac/CoP%20Analize.doc 

ทาง มอ.เตรียมโปรแกรมพิเศษ "ตามรอยอารยธรรมสงขลา:เมืองท่าสองทะเล" ไว้สำหรับสมาชิกเครือข่าย  แล้วพบกันค่ะ