ตัวอย่างการ วิพากษ์บทความ

jane
เจนนี่

พี่ๆเพื่อนครับ ผมมีตัวอย่างการวิพากษ์บทความมาเสนอครับ ผู้ใดสนใจลองอ่านดูนะครับ  อันนี้เคยเรียนมากับ อาจารย์จันทร์ชลีในภาคเรียนที่ผ่านมา  ลองถามอาจารย์สมศักดิ์ดูแล้วท่านบอกว่าใช้ได้ครับ ลองดูนะครับ เผื่อเป็นประโยชน์กับทุกคน

การวิพากษ์บทความ

ชื่อบทความ                          :               จรรยาบรรณวิชาชีพ

ชื่อผู้เขียนบทความ            :               รองศาสตราจารย์เฉลา ประเสริฐสังข์

แหล่งที่มา                             :               วารสารวิชาการ

ชื่อผู้วิพากษ์บทความ         :               นายธนพล เผยกลาง

เหตุผลที่เลือก                      :               ในหลักจริยธรรมวิชาชีพซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานในการประกอบ

                                                                อาชีพซึ่งผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีความรับผิด

                                                                ชอบต่อหน้าที่ในการทำงานต้องมีจรรยาบรรณและคุณธรรม

                                                                และอยากรู้คุณธรรมในวิชีพในอาชีพต่างๆอาจจะนำไปสู่การ

                                                                นำมาปฏิบัติหรือนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่กันใน

สังคมและในองค์กรได้อย่างมีความสุขและการดำเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิผลมีความสุขทั้งกายและใจในการทำงานจึงควร

นำมาปฏิบัติอย่างจริงจังและถูกต้องด้วย

  สรุปสาระสำคัญ                  :               มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ คือแบบแผนพฤติกรรมหรือหลักปฏิบัติในแต่ละวิชาชีพที่กำหนดไว้ให้ผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ ยึดถือและปฏิบัติ จริยธรรมของแต่ละวิชาชีพ จะมีความลุ่มลึกและครอบคลุมระดับจริยธรรมแตกต่างกันไปตั้งแต่จริยธรรมระดับย่อยจนถึงจริยธรรมวิชาชีพ เช่น มาตรฐานจริยธรรมของตนเอง  มาตรฐานจริยธรรมของบุคคล มาตรฐานจริธรรมของหน่วยงาน มาตรฐานจริยธรรมในวงการ มาตรฐานจริยธรรมในวิชาชีพ

                จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นเรื่องของมาตรฐานการทำงานในวิชิชีพ เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียสละ เป็นเรื่องเกี่ยวกับโปร่งใสเปิดเผย เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมในวิชาชีพ  จรรยาบรรณในวิชาชีพ

                                จรรยาบรรณต่อตนเอง  เป็นผู้มี ศิลธรรมประพฤติตนเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเอง

                                จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน เป็นผู้มีความสุจริตเสมอภาค ปราศจากอคติ ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา ดูและรักษา และใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด

                                จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำและทำงานเป็นทีม เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ละเว้นนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง

                                จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือ แก่บุคคลทั่วไป ละเว้นการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

ประโยชน์ที่ได้รับ                :               จรรยาบรรณวิชาชีพถ้าเรามีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ

                                                               วิชาชีพทุกอาชีพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่สำคัญ

                                                                ที่สุด ถ้าทุกคนมีความซื่อสัตย์ทั้งความคิดและการกระทำ และเรา

                                                                มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรในการทำงานก็ย่อมนำมาสู่

                                                                ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพของตนย่างแน่นอน

จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

 

จรรยาบรรณต่อตนเอง

 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

 

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนิเทศการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#เจนนี่ ป.โท

หมายเลขบันทึก: 190285, เขียน: 25 Jun 2008 @ 11:53 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีมากน้องเจน..