การครองตน ครองคน ครองงาน ยุคเศรษกิจพอเพียง 

การครองตน
1.การพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
2.ประหยัด และออม
3.การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4.การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5.มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
การครองคน
1.ความสามารถในการสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
2.ความสามารถในการ่วมทำงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและร่วมมือ
3.ให้บริการลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
4.เสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะ
5.มีมนุษยสัมพันธ์
การครองงาน
1.มีความรับผิดชอบ
2.มีความรู้ความสามารถและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3.มีความพากเพียรในการทำงานและมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ &
คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม หมู่คณะและองค์การ