ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

นางเยาวเรศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

                         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ประกอบด้วย

                                1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

                                2. ค่าเช่าที่พัก

                                3. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน

                                4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

                ค่าพาหนะ

                1. ค่าพาหนะประจำทาง

                    การเดินทางให้ใช้ยานพาหนะประจำทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด

                    ยานพาหนะประจำทาง หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจำทางตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจำทาง ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไป เป็นประจำ โดยมีเส้นทางอัตราค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน

                2. ค่าพาหนะรับจ้าง

                   2.1 กรณีไม่มีพาหนะประจำทาง หรือมีพาหนะประจำทาง แต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ก็สามารถเดินทางโดยพาหนะรับจ้างได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกด้วย

                   2.2 ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้

                         - ไปกลับระหว่างที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ กับสถานที่จัดยานพาหนะประจำทาง

                         - ไปกลับระหว่างที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน 2 เที่ยว ยกเว้นการเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก

                         - ไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร

                         - ข้าราชการระดับ 5 ลงมา หรือลูกจ้าง ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

3. ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด

     อัตราค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัด

                                                                                กระทรวงการคลัง                                มาตรการ สพฐ.

                                                                                เบิกเท่าที่จ่ายจริง                                  เบิกเท่าที่จ่ายจริง

    - เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัด    ไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท         ไม่เกินเที่ยวละ 400 บาท

      ที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯ หรือการเดินทาง

      ข้ามเขตจังหวัดผ่านเขตกรุงเทพฯ

 - เดินทางข้ามเขตระหว่างกรุงเทพฯ กับ                                                   ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท

   จังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯ เพื่อเดินทาง

      ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

    - เดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ                ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท           ไม่เกินเที่ยวละ 300 บาท

4. การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ

                    พาหนะส่วนตัว หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม

                    ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

                                                รถยนต์ส่วนบุคคล                               กิโลเมตรละ  4  บาท

                                                รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล                กิโลเมตรละ  2  บาท

                    หมายเหตุ  ให้คำนวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย

                5. การเดินทางโดยพาหนะเครื่องบิน

กระทรวงการคลัง

มาตรการ สพฐ.

- ระดับ 6 ขึ้นไป     =  ชั้นประหยัด

- ระดับ 9 ขึ้นไป     =  ชั้นธุรกิจ

- ระดับ 10 ขึ้นไป   =  ชั้นหนึ่ง

- ระดับ 7 ขึ้นไป  =  ชั้นประหยัดโดยสายการบินต้นทุนต่ำ

- ระดับ 8 ขึ้นไป  =  ชั้นประหยัด

- ระดับ 9 ขึ้นไป  =  ชั้นธุรกิจ

- ระดับ 10           =  ชั้นหนึ่ง

                หมายเหตุ  - กรณีไม่เป็นไปตามมาตรการของ สพฐ. ต้องมีเหตุผลความจำเป็น และ สพฐ. อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ แต่ไม่เกินสิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

                                    - กรณีเกินสิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้เบิกได้เทียบเท่าการเดินทางภาคพื้นดิน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.สงขลา เขต 1

คำสำคัญ (Tags)#ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

หมายเลขบันทึก: 188346, เขียน: 16 Jun 2008 @ 14:18 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 12:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)