องค์การสหประชาชาติปักธงนำ   ว่ามนุษยชาติจะอยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้อย่างสันติสุขต้องร่วมกันบรรลุเป้าทั้ง 8 (MDGs = Millenium Development Goals)

เป้าที่ 1 : ขจัดความยากจนและหิวโหย
        ผมมีข้อคำนึงดังนี้
             - ส่วนหนึ่งของความยากจนและหิวโหยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง   คนจนถูกทำให้จน
             - ปรัชญาและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง   เป็นรูปธรรมที่ขจัดความยากจนและหิวโหยของประเทศไทยได้
             - KM ชุมชน   เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง

วิจารณ์  พานิช
 14 มี.ค.49