จากนโยบายของ สพฐ. และ สพท. ที่ให้นำ "ทักษะการคิด" สู่แผนการจัดการเรียนรู้ 

        ฝ่ายครูที่รับผิดชอบโครงการร่วมกับ สพท.ชร.เขต ๓
        มาขอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กับครูหลายๆ ท่าน
        เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างของจังหวัด โดยระบุว่าต้องเป็น
        แผนที่มีมาตรฐานสาระ  มีการประเมินแบบระดับคุณภาพ 
        มี rubric   ครูจึงเลือกแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ไป 

        และคิดว่าน่าจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกัลยาณมิตรชาว g2k ด้วย ที่นี่ค่ะ       

          แผนการจัดการเรียนรู้  และ  วิเคราะห์มาตรฐาน

            
                  แบบฝึกทักษะการคิดใช้รูปแบบของผังมโนทัศน์   
                  ต่อมาเพิ่มเติมเป็นลักษณะของแบบฝึกปริศนาอักษรไขว้  
                  แบบฝึกโดยใชกระบวนการคิด ๕ ขั้นตอน (ของสพฐ.)
                  แต่ใน htm นี้ ยังไม่ได้ใส่ในส่วนที่เพิ่มเติม

                  ครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา  ช่วยๆ ให้คำแนะนำด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ