การประชุมสัญจร

ละม้าย
การประชุมสัญจร

                การประชุมสัญจร เป็นนโยบายของสพท. ที่ต้องการมอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ    ตลอดจนพบปะ  รับฟังความคิดเห็น และเน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยการเปิดบริการคลินิก และจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสามัคคี  ซึ่งตัวดิฉันเอง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

                หลังจากทราบวัตถุประสงค์  กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย  ดิฉันจึงเริ่มต้นด้วยการสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย  โดยประสานงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล  พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ในการประชุมทั้ง 4 จุด โดยพิจารณาจากความพร้อมของโรงเรียนในแต่ละจุดการประชุม และนำข้อมูลมาเขียนโครงการขออนุมัติงบประมาณ มอบหมายหน้าที่ในการ        ดำเนินงานโดยการแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมทั้งระดมความคิด โดยให้แต่ละกลุ่มเสนอคลินิกและบุคลากรที่จะไปให้บริการและก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกกลุ่ม  เมื่อดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วจึงแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบ วัน เวลา สถานที่และกิจกรรมในการประชุม ขณะเดียวกันก็ประสานงานกับโรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดประชุมในการ   ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้พร้อมสำหรับการประชุม และดำเนินการประชุมตามกิจกรรมที่กำหนดแต่ละจุดการประชุมจนแล้วเสร็จ การประชุมครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้เพราะความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่า ภาพรวมผู้เข้ารับการประชุมมีความพึงพอใจ เพราะเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้บุคลากร สพท. และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ได้เข้ารับบริการ ณ คลินิกต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยัง สพท.  ซึ่งจะเป็นการลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา  และได้ร่วมกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ               เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมดิฉันก็ได้จัดทำเอกสารรายงานผลโครงการ เพื่อนำไปใช้อ้างอิง ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประชุมสัญจร

คำสำคัญ (Tags)#การประชุม

หมายเลขบันทึก: 182706, เขียน: 16 May 2008 @ 14:02 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 00:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)