สพท.พล.1ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติปี2551

เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมนำความรู้

กลยุทธ์ 6 ประการ ของ สพท.พิษณุโลก เขต 1

           สพท.พิษณุโลก เขต 1 โดยนายเทียนชัย จูเจี่ย ผอ.สพท.พล.1 จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายสพฐ.สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 12 - 13 พ.ค. 2551 ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก อำเภอเมืองเข้าฟังวันแรก อำเภอบางระกำวันที่สองของการประชุม

           หัวข้อที่นำเสนอได้แก่สิทธิเสรีภาพในการศึกษามาตรา 49 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีความมุ่งหมายให้ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้แนวบัญญัติของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษา โดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2551 ร่างกรอบกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการสำคัญการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สพฐ. การขับเคลื่อนนโยบาย สพท.พล.1 ปีงบประมาณ 2551โดยใช้กลยุทธ์ 6 ประการ

    1.ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    2.เพิ่มและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง

    3.พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

    4.ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

     5.ประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

     6.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#km#การจัดการ#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#การบริหาร#เซนต์นิโกลาส#edkm#erkm

หมายเลขบันทึก: 182337, เขียน: 14 May 2008 @ 21:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)