น.ส. เชาวณี  วังช่วย  หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ มอ.