Learning Point = ? หลงทิศ หลงทางไปกันใหญ่ ไม่แน่ใจว่า เข้าใจถูกต้องหรือเปล่า ตามความเดิมที่เข้าใจก็คือ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องบางเรื่อง ประเด็นสำคัญ ที่สามารถ ต่อยอด ได้ หรือ ท่านผู้รู้ท่านใด พอจะให้ความกระจ่างได้บ้าง ขอบคุณล่วงหน้าเจ้าค่ะ