การเบิกจ่ายเงินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

กรมบัญชีกลางเสนอแก้ไขกฎหมายโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดให้ ครม. พิจารณา

นายมนัส  แจ่มเวหา  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตอนนี้มีคนสอบถามเรื่องนี้เป็นจำนวนมากว่าจะเบิกจ่ายได้เมื่อไร โดยเฉพาะทหาร  จึงขอแจ้งในส่วนของขั้นตอนการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว   ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งกลับมาให้กรมบัญชีกลางยืนยันเห็นชอบร่างดังกล่าว  และกรมบัญชีกลางก็ได้ยืนยันไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2551   แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าการกำหนดความหมายของเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม ยังขาดเงินวิทยฐานะ จึงขอให้เพิ่มเติมลงไปเพื่อให้มีสาระสำคัญที่ครอบคลุมมากขึ้นจึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามประเด็นนี้อีกครั้ง  ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ   โดยขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามเพื่อยืนยันร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว และจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมมีทหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 453 ราย โดยจะใช้งบประมาณของส่วนราชการนั้นเพื่อจ่ายเป็นเงินก้อน 8-15 เท่า ถ้า ครม. เห็นชอบแล้ว จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ต่อไป 

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวต่อว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550  เห็นชอบมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  โดยมีระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ ไม่เกิน  5 ปีงบประมาณ  นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556  ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ เป็นข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  หรือเป็นผู้ที่มีเวลาราชการครบ 25 ปี (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) ทั้งนี้ต้องไม่เป็น ผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสอบสวนหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท   ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย และถ้าเป็นผู้อยู่ปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการ  นอกจากนี้ยังต้องมีเวลาราชการเหลือ 1 ปีขึ้นไป และได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมมาตรการได้ด้วย

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้าพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าวประกาศในราชกิจจาแล้ว หน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ได้ทันที

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#กรมบัญชีกลาง#กฎหมายโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด#เบิกจ่ายเงิน

หมายเลขบันทึก: 180222, เขียน: 02 May 2008 @ 14:58 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 108, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น