การเบิกจ่ายเงินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

  Contact

  โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด  

กรมบัญชีกลางเสนอแก้ไขกฎหมายโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดให้ ครม. พิจารณา

นายมนัส  แจ่มเวหา  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตอนนี้มีคนสอบถามเรื่องนี้เป็นจำนวนมากว่าจะเบิกจ่ายได้เมื่อไร โดยเฉพาะทหาร  จึงขอแจ้งในส่วนของขั้นตอนการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว   ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งกลับมาให้กรมบัญชีกลางยืนยันเห็นชอบร่างดังกล่าว  และกรมบัญชีกลางก็ได้ยืนยันไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2551   แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าการกำหนดความหมายของเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม ยังขาดเงินวิทยฐานะ จึงขอให้เพิ่มเติมลงไปเพื่อให้มีสาระสำคัญที่ครอบคลุมมากขึ้นจึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามประเด็นนี้อีกครั้ง  ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ   โดยขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามเพื่อยืนยันร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว และจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมมีทหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 453 ราย โดยจะใช้งบประมาณของส่วนราชการนั้นเพื่อจ่ายเป็นเงินก้อน 8-15 เท่า ถ้า ครม. เห็นชอบแล้ว จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ต่อไป 

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวต่อว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550  เห็นชอบมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  โดยมีระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ ไม่เกิน  5 ปีงบประมาณ  นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556  ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ เป็นข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  หรือเป็นผู้ที่มีเวลาราชการครบ 25 ปี (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) ทั้งนี้ต้องไม่เป็น ผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสอบสวนหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท   ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย และถ้าเป็นผู้อยู่ปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการ  นอกจากนี้ยังต้องมีเวลาราชการเหลือ 1 ปีขึ้นไป และได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมมาตรการได้ด้วย

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้าพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าวประกาศในราชกิจจาแล้ว หน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ได้ทันที

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ข่าวกรมบัญชีกลาง

Post ID: 180222, Created: , Updated, 2012-12-11 13:45:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Flowers: 2, Comments: 108, Read: Click

Tags #กรมบัญชีกลาง#กฎหมายโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด#เบิกจ่ายเงิน

Recent Posts 

Comments (100)

  More Comments
ทหารอยู่ชายแดน
IP: xxx.130.138.66
Written At 

อยากให้รวมเวลาราชการทวีคูณด้วย อยู่ชายแดนก็ลำบาก ก็น่าจะคิดถึงหัวอกข้าราชการในส่วนนี้ด้วย ช่วยเรียน ดร.ไตรรงค์ให้ด้วย ว่าอายุราชการ รวมราชการทวีคูณด้วย ขอบคุณมาก อยากให้เริ่มใน งป.53

คนเคยอยู่ชายแดน
IP: xxx.130.138.66
Written At 

ขอให้ผุ้ที่มีอำนาจเห็นใจ ยากให้รวมเวลาราชการทวีคูณด้วย ตอนอยู่ชายแดนก็ลำบาก ทำไมไม่ให้สิทธิในส่วนนี้ด้วย

ถ้าต้องการลดกำลังพลด้วย น่าจะเอาส่วนนี้มาคิดด้วย

ทหารออกชายแดน
IP: xxx.24.30.108
Written At 

อยากให้รวมเวลาทวีคูณด้วย ออกชายแดนได้เวลาทวีคูณ ทำไมไม่มีสิทธิตรงนี้ ไม่เข้าใจ ใช้หลักคิดยังไง เมื่อเขามีสิทธิต้องให้สิทธิเขา เขาไปอยู่ชายแดนมันลำบาก ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ เวลาทวีคูณที่มีเอาไปทำอะไร เมื่อให้สิทธิต้องเสมอภาคทุกอย่าง

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่นำมาคิดด้วย ไม่เข้าใจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

IP: xxx.172.117.140
Written At 

ระเบียบการสมัครเข้าโครงการในปี 53  หนังสือจะออกมาเมื่อไหร่ประมาณเดือนไหน    จากข้าราชการที่อยากออกมากๆๆๆๆๆๆๆๆ

IP: xxx.172.117.140
Written At 

อยากทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีโครงการearly ในปี 53  หรือไม่

benz
IP: xxx.88.114.83
Written At 

อยากสูตรคำนานเเบบไม่ลง กบข.

ตอบ

หลักเกณฑ์ early ประจำปี 2554 (เกษียณ ณ 1 ตค.54 ) ออกแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กพ.

พนักนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
IP: xxx.172.187.182
Written At 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะต้องยื่นเรื่องเมื่อใด ของพนักงานเทศบาล ยังไม่เห็นมีเรื่องนี้มาเลย มีความประสงค์ต้องการเข้าโครงการนี้ ที่จริงไม่ควรลดหลักเกณฑ์ ควรทำให้ได้รับสิทธิ์มากกว่าเดิม เพราะจะได้ประหยัดงบประมาณของประเทศ เพราะหากมีผู้ที่มีเงินเดือนมากๆออกจากราชการก่อนกำหนด และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ขึ้นตำแหน่งเร็วขึ้น

IP: xxx.173.226.62
Written At 

เวลาวันทวีคูณมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติราชการชายแดน ( อ่านออกไหมว่า ชายแดน + ไม่ใช่กรุงเทพฯ )เอามากๆๆ พวกคุณๆท่านๆนั่งน่าแป๋นแหล๋นได้ก็เพราะมีคนอย่างเราๆที่ฃายแดนนี้แหละ อย่าให้เจอนะคนพวกนี้จะหาว่าไม่บอก

jakkavut
IP: xxx.173.233.9
Written At 

การเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ต้องรอการประกาศจากกระทรวงหรือกรมของหน่วยงานต้นสังกัดก่อนหรือไม่? หรือข้าราชการที่จะร่วมโครงการสมัครได้ที่ไหน? อย่างไร? และจะเปิดให้ร่วมโครงการเมื่อไหร่ครับ ? ขอบคุณครับ ที่เปิดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาความสงสัยในเรื่องต่างๆ

ทหาร 2495
IP: xxx.64.55.53
Written At 

ข้าราชการของรัฐที่เคยปฏิบัติหน้าด้วยความยากลำบากมาแล้ว หรือกำลังยากลำบากอยู่ หรือที่บางส่วนบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต พ่อแม่ ลูกเมียสามีกำพร้าเป็นหม้าย พลัดพราก จากการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ที่สงบและไม่สงบทั้งหลายทั้งปัจจุบันและอดีต อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด....ให้นึกถึงคำว่าเสียสละ.....ท่านก็เคยเสียสละกันมาแล้ว โครงการเกษียณที่เคยประกาศกำหนดไว้ แล้วท่านวางแผนไว้แล้ว ถึงมติ ครม.จะปรับเปลี่ยนกระชั้นชิด ท่านที่ส่งหลักฐานไม่ทันเสียสิทธิ์ก็ขอให้...เสียสละ ผู้ที่เหลืออายุราชการปีเดียว แล้วได้สิทธิ์ในปีที่แล้ว อย่าไปคิดว่าลักลั่นกันให้ถือว่าเขาโชคดี ท่านที่คิดว่าหลักการเหลือปีเดียว

แล้วได้สิทธิ์เออรี่เป็นสวัสดิการเป็นของขวัญที่ดีมากจากรัฐก่อนเกษียณ ให้นึกว่ารัฐต้องประหยัด และยังไม่มีนโยบายกระจายรายได้ ขอให้พวกเราเสียสละ ไม่ต้องหวังอะไรมากอายุจะ 60 ปีแล้วบางคนเดี๋ยวก็ตาย ปัจจุบันท่านไม่เคยเห็นรุ่นพี่ๆหลายๆคนบ้างหรือ

เกษียณแล้วบ้านไม่ต้องกว้างมีแค่ห้องน้ำ ครัว ที่นอน ก็พอแล้ว เสื้อผ้าชุดเก่ง ตัวเก่าใช้นโยบายประหยัด หาเดินพักผ่อนตามศาลาริมทางเช้าเย็น ถือว่าผ่อนคลายในพื้นที่ เกษียณสักพักไม่นานก็หายหน้ากันไปทีละคนสอง มีโอกาสได้เสียสละลดภาระให้รัฐ

.....ผมเองเคยอยู่ดอย อยู่ชายแดนรักษาแผ่นดิน วันนี้แผ่นดินเท่าฝ่ามือยังไม่มี วันทวีคูณมีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะกติกา กบข.( ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของข้าราชการเนื้อๆเต็มๆยามเกษียณอายุ) ผมขอปลอบใจท่านๆ ด้วยการเน้นให้.เสียสละๆๆๆๆๆ............

ตอบ

ผู้ที่ประสงค์จะการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด (เกษียณ ณ 1 ตค.54 ) สามารถดูรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน กพ. (www.ocsc.go.th) หรือสำนักงานพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน โทร 02 -547-1000 ต่อ 8100,8104 ,8122

ตำรวจชั้นผู้น้อย
IP: xxx.120.96.79
Written At 

ของตำรวจมีหรือไม่ ข้าราชการอื่นมีหมดทำไมตำรวจไม่มีหรือว่าตำรวจเป็นข้าราชการทาส

ยุวรัตน์
IP: xxx.53.48.44
Written At 

ดิฉันเงินเดือน 29,520.- บาท ออกแล้วรับบำนาญประมาณ 10,000.- บาท เงินก้อนได้รับ 8 เท่า รวมแล้วไม่ถึง 1,000,000.- บาท

หนี้สิน 2,100,000.- บาท ใช้หนี้ได้ 1,000,000.- บาท เหลือหนี้ 1,000,000.- บาท บำนาญที่เหลือ ไม่พอเลี้ยงชีพต่อเดือน ไม่พอใช้หนี้ที่เหลือ 1,000,000.- บาท จะอยู่ได้อย่างไร ออกไม่ได้หรอกค่ะ เงินที่ได้ไม่พอใช้หนี้ ขออยู่ต่อจนกว่าเกษียณก็แล้วกันค่ะ

ไม่คุ้ม

ครูเก่า
IP: xxx.123.71.100
Written At 

เกิด 1 มิ.ย. 2496 บรรจุ 1 พ.ค .2515 อยากทราบว่าจะเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดได้ ในปีไหนเป็นปีสุดท้ายที่มีสิทธื

คำนวนเองกลัวผิดพลาด อยากทราบแบบชัวๆไปเลยจะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาด

ขอบคุณที่ตอบให้หายข้องใจ

sopm
IP: xxx.42.85.195
Written At 

โครงการเกษียรก่อนอายุราชการตำรวจมีลับลมคมใน

ทุกปีผมจะรอโอกาสนี้ จนถึงวันนี้มันก็อีหรอบเดิมคือ ให้ยศแทนการให้เงินขวัญถุง พอดีผมเป็นคนไม่บ้ายศ ถึงขนาดเอาชีวิตราชการทั้งชีวิต ไปแลกกับยศฐาบันดาศักดิ์ เพียงเล็กน้อยที่นายหยิบยื่นให้ด้วยสีหน้าของความดูแคลน

ข้าราชการผู้น้อยในสตช.เป็นไรหรือ (เฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยน่ะ)ทำไมการบริหารจึงไม่เหมือนชาวบ้านเขา ข้าราชการอื่น ๆ ออกไปแล้วมีขวัญถุงให้ไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ เป็นการส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมึความคล่องทางการเงินให้แก่ระบบ ส่งผลให้ประเทศชาติลดความเหลื่อมล้ำทางฐานะ

ตำรวจแล้วหยั่งงี้ทุกทีเลย พวกบริหารระดับสูง ออกแล้วมีเงินขวัญถุงให้ แต่ผู้น้อยเอายศไปแทน จึงอยากทราบว่าตำรวจเอาเงินไปไหนหมด

กรมบัญชีกลาง ควบคุมการใช้ งป.ของตำรวจบ้างหรือปล่าว เอาไปละเลงเหลวแหลกแบบนายเสรีฯ รึปล่าว แล้วคดีไปถึงไหนแล้ว ไม่น่าเลื่อมใสจริง สตช. กรมบัญชีกลางช่วยตอบด้วย คำถาม ๒ ข้อ ถ้าไม่ตอบยังมีต่อแน่

นายวิรัตน์ วัฒนเกียรติกำจร
IP: xxx.174.38.30
Written At 

ผมเกิด้มื่อวันที่16 พ.ย 2495 จะเกษียณปี 2556 อยากทราบว่าปีงบ 2554 นี้ จะยื่นเรื่องเออร์ลี่ฯได้หรือไม่ ขอเรียนถาม

ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้นั้นด้วยเหตุผลใด

วิรัตนฺ ผู้ถาม

ตอบ คุณวิรัตน์

คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นเรื่องเออร์ลี ปี 2554

1. มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขี้นไป หรือมีเวลารับราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

2. มีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1ปี

ถ้าประสงค์จะยื่น สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัคร 18 - 29 กค 53

supannee
IP: xxx.53.80.224
Written At 

ปีงบประมาณ 2555 มีแนวโน้มโครงการนี้อยู่หรือเปล่า หลักเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อายราชการ 29 ปี อยุ 48 ปี เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่

จิน
IP: xxx.154.17.242
Written At 

ข้าราชการครูที่ได้รับอนุญาตให้เกษียนก่อนกำหนด จะกลับมาเป็นครูอัตราจ้าง ณ โรงเรียนเดิมได้ไหม

ครูเออร์ธันวา 52
IP: xxx.173.26.75
Written At 

เป็นครูเออรฺลี่รุ่นธันวา 52 ตามมติ ครม. 875 คน ได้รับเงินขวัญถุงก่อน 9 เท่า ที่เหลือรับในปีงบ 54 ขอเรียนถามว่า ส่วนที่เหลือกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีให้ใช่หรือไม่ และจะได้รับเมื่อไหร่

ตอบ กระทู้ที่ 28 supannee

ตามมติ ครม. เมื่อ 11 พค. 53 กำหนดหลักเกณฑ์โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ 2555 (ออกจากราชการวันที่

1 ตค. 54) ทั่วไปเหมือนในปี 54 ยกเว้น กำหนดให้มีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย 2 ปี (คืออายุตัวต้องไม่น้อยกว่า 58 ปี)

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งแบะค่าตอบแทน สำนักงาน กพ. 0-2547-1000 ต่อ 8100,8104

ตอบ กระทู้ 30

ตามที่ให้ข้อมูล ครูที่เออร์ลี่ธันวา 52 ตามมติ คร. ให้ได้รับเงินขวัญถุง 9 เท่า ที่เหลือรับในปี 54 นั้น

ปัจจุบัน งบประมาณ ปี 54 ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายเอกพล ปัญญวานันท์
IP: xxx.89.188.106
Written At 

ผมได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี 2554 ได้รับการอนุมัติจากจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก กรมส่งเสริมฯ จะหยุดทำงานในวันที่ 1ต.ค. 2553 เลยได้หรือไม่ เพราะเห็นมีครูบางคนยังไปทำงานอยู่ แล้วเงินก้อน 8-15 เท่าจะได้รับประมาณเดือนไหน ขอบคุณครับ

ตอบคุณเอกพล

ในเบื้องต้น คุณเอกพลต้องตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงาน กพ. ในกรณียังไม่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด

กรณ๊เงินก้อน 8-15 เท่า ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดที่จะผูกรหัสงบประมาณของส่วนราชการกับระบบ Gf

ในภาพรวมของหน่วยงาน และเมื่อได้รหัสในระบบแล้ว ก็อยู่ที่ส่วนราชการที่จะทำเรื่องขอเบิกเงินเป็นรายๆ ไป

ขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละบุคคล ดังนั้น จึงไม่สามารถกำหนดได้ว่าประมาณเดือนไหน

จากกระทู้ 30
IP: xxx.53.167.26
Written At 

ทราบว่า งบประมาณ 54 ได้ประกาศในราชกิจจาแล้วในขณะนี้ ขอความกรุณาเรียนถามว่า เงินขวัญถุงส่วนที่เหลือของครูที่เข้าโครงการเออร์ลี่ รุ่นธันวา 52 ตามมติ ครม. ที่จ่ายก่อน 9 เท่า ส่วนที่เหลือรับในปีงบ 54 นั้น กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเข้าบัญชีให้เองใช่หรือไม่ และจะได้รับประมาณเมื่อไหร่ ขอบคุณมากครับ

ตอบ คุณsupannee

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ในปี 55 ได้มีการปรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

จากเดิม ที่กำหนด "ให้มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป" เป็น "ให้มีเวลาราชการที่เหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป"

นอกนั้น เป็นคุณสมบัติเดิม

ตอบ ครูเออร์ธันวา

ที่ให้ข้อมูลว่า ครูเออร์ลี่ธันวา 52 ตามมติ ครม. 875 คน ได้รับเงินขวัญถุงก่อน 9 เท่า ที่เหลือรับในปีงบ 54 นั้น

ส่วนที่เหลือกรมบัญชีกลางจะสั่งจ่ายได้ ต่อเมื่อส่วนราชการตั้งเบิกเข้ามาในระบบ

บุญศรี ใจปินตา
IP: xxx.206.15.15
Written At 

1. ผมเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2495 จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2556 ใช่หรือไม่

2. ถ้าใช่ตามข้อ 1 ผมจะเอรี่ ฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ได้หรือไม่

ใครรู้ช่วยตอบผมด้วย งง งง งง งงจริง ๆ เพราะหลายคนบอกว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2495 จะต้องเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2555

Prasert
IP: xxx.47.65.244
Written At 

เคยเป็นสมาชิก กบข.ถูกหักเงินไปลงทุนตั้งแต่เริ่มโครงการ แต่พอเกษียณ มีสิทธิ์รับบำนาญได้ไม่เกิน 70%ของเงินบำนาญ ซึ่งเป็นการกฏที่ไม่ถูกต้อง เพราะต่างจากคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก รับต็มตามที่คำนวณได้ เป็นการเอาเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเจน และต่อมามีการเรียกร้องขอให้ได้รับเป็น 95% ก็ยังสมควรกว่า แต่ก็ไม่มีผลย้อนหลังให้สมาชิกกบข.ขอเรียนถามว่าจริงหรือไม่ ถ้าจริงก็ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง รบกวนขอความเป็นธรรมแก่ข้าราชการแก่ที่ถูกเอาเปรียบด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ครูที่เออรี่ 30 กย. 53 ยังไม่ได้รับเงินใดๆเลยทำไมช้าจังคะ และทางหน่วยงานก๊ไม่แจ้งให้ชัดเจนว่า จะได้เงินอะไรบ้าง และได้เมื่อไร คอยกันโดยไม่มีจุดหมาย ทุกคนต้องใช้ต้องจ่าย เกือบ 2 เดือนแล้วเงินยังไม่ออก เดือดร้อนมาก ขอใหผู้เกี่ยวข้องเห็นใจด้วย อย่างน้อยแจ้งให้ทราบว่าจะได้เมื่อไรก็ยังดี

ปิยวรรณ
IP: xxx.173.171.228
Written At 

อยากทราบว่าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดระยะเวลาปีสุดท้ายคือ ปีงบประมาณ 2555 หรือ 2556 กันแน่ อยากเออร์ลี่ถ้ายังมีปี 2556 อีกก็จะรอค่ะ ขอบคุณค่ะ

Uten Thongsearm
IP: xxx.205.246.120
Written At 

ครูที่เออรี่ 30 กย. 53 ยังไม่ได้รับเงินใดๆเลยทำไมล่าช้ามาก และทางหน่วยงานก๊ไม่แจ้งให้ชัดเจนว่า จะได้เงินอะไรบ้าง และได้เมื่อไร คอยกันโดยไม่มีจุดหมาย ทุกคนต้องใช้ต้องจ่าย เกือบ 2 เดือนแล้วเงินยังไม่ได้รับเงินใดใดเลยสักก้อน เดือดร้อนมาก ขอใหผู้เกี่ยวข้องเห็นใจด้วย อย่างน้อยแจ้งให้ทราบว่าจะได้เมื่อไรก็ยังดี เป็นหนี้ก็ต้องใช้นะครับผมต้องเสียดอกไม่รู้จะนำเงินที่ไหนมาใช้

ครูเออรี่ 54
IP: xxx.53.115.26
Written At 

คุณครูที่เกษียณก่อนกำหนด 2554 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงินบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ ได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง

โดยพิมพ์ กรมบัญชีกลาง ไปที่กระดานข่าว เข้าเมนูบำเหน็จบำนาญ ตั้งกระทู้ใหม่ โดยแจ้งเลขประจำตัวประชาชน

ของคุณครู จะมีเจ้าหน้าที่ ชื่อ คุณลาวัลย์ พันธ์นิล มาตอบให้ทุกคำถาม คุณลาวัลย์ใจดีมากค่ะ ดิฉันก็เกษียณก่อนกำหนด

2554 เหมือนกัน ได้ถามคุณลาวัลย์ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ขณะนี้รู้แล้วว่า เงินจะเข้าบัญชีวันไหนค่ะ

ลองทำดูนะคะ

สวัสดีค่ะ

เงิน กบข.ได้รับแล้วเมื่อวานค่ะ  โปรดไปตรวจสอบนะคะ  ดิฉันได้รับแจ้งจากธนาคารค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความสุข สบายดี มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

จินตนา
IP: xxx.173.198.186
Written At 

ได้เข้าโครงการเออร์รี่รีไทม์ปีนี้ ( ต.ค2553) และเป็นสมาชิก กบข. อยากทราบว่าเงินส่วนต่างๆมีกี่ยอด อะไรบ้าง ถามจากเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดก็ไม่ค่อยกระจ่าง และเอกสารที่กรมบัญชีกลางส่งมาให้ต้องมีอะไรบ้าง เพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลากรต้องการให้นำเอกสารต้นฉบ้บของยอดเงินบำนาญ ไปส่งเพื่อทำเบิกเงินกบข. รอเอกสารต่างๆอยู่ค่ะ ที่ส่งมาให้มียอดเงินเออรี่รีไทม์ 1ฉบับเท่านั้น รบกวนแจ้งข่าวด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง เพื่อนๆต่างรอฟังข่าวค่ะ

พล ขัตติยารังสรรค์
IP: xxx.53.117.33
Written At 

อยากทราบเงินเดือนออกวันไหน

เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2497 อายุตัว (ณ 30 ก.ย. 55) 58 ปี 6 เดือน มีเวลาราชการเหลืออีก 2 ปี ก่อนเกษียณปกติจะขอเกษียณก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 ( 1 ตุลาคม 2555) ได้หรือไม่ โปรดอนุเคราะห์ตอบให้กระจ่างด้วยขอรับกระผม ขอบคุณครับ

มงคล

อยากทราบ
IP: xxx.87.19.17
Written At 

ข้าราชการเงินเดือน 31,000.-เศษได้เข้าโีครงการเออรี่ฯ แล้ว จากนั้น(ต่อเนื่อง)หน่วยงานต้นสังกัด(กอง)ขอจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรับเงินค่าจ้าง 30,000 ต่อเดือน อ้างเหตุโดยเอาหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์มาอ้างว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ผู้มีอำนาจของหน่วยงาน(กอง)ใช้เงินรายได้ของหน่วยงานจ้างรายเดือนตลอดปี และจ้างต่อเนื่องติดต่อกันอีกเป็นปี ๆ รวม 2 ปีหลังเข้าโครงการเออรี่ฯ ทำให้ได้รับผลประโยชน์หลายทาง ขอเรียนถามว่าโดยความถูกต้องแล้วสามารถกระทำเช่นนี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้แต่ได้มีการจ้างว่าจ้างไปแล้วจะทำอย่างไร กจน.ของหน่วยงานหลัก(กรม)ก็ผ่านเรื่องอนุมัติ มีออกคำสั่งจ้างให้แล้วระยะละ 12 เดือน และถือเป็นการเอาเปรียบราชการหรือไม่

ครูเออรี่
IP: xxx.172.181.242
Written At 

ขอเรียนถามเกี่ยวกับเงินขวัญถุง ที่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเออรี่ ปี งบประมาณ 2554 ว่า จะต้องติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ตั้งเบิก

ไ้ด้เมื่อไร เพราะทางต้นสังกัด แจ้งว่า สอศ.เป็นผู้ดำเนินการ ไม่ใช่วิทยาลัยเทคนิคฯ ตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไร ให้รอไปก่อน จะต้องรอไปอีกนานไหม จึงขอความอนุเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง ให้ช่วยตรวจสอบในระบบด้วยว่า เงินขวัญถุงของ

ข้าราชการที่เกษียณก่อนกำหนด ( 1 ตค 53) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

วิทยาลัยทำเรื่องขอเบิกเงินในระบบได้แล้วหรือยัง เพราะไปถามเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็บอกให้รอไปก่อน แต่ได้อ่านข้อความ

ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตอบกระทู้ ว่า ต้นสังกัดต้องทำเรื่องเบิกไปกรมบัญชีกลางก่อน ถูกต้องหรือไม่ค่ะ จึงขอความช่วยเหลือ

ช่วยแจ้งข้อมูลให้ทราบด้วยค่ะ จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะ

สิิริกาญจน์
IP: xxx.157.42.254
Written At 

อยากทราบว่าโครงการเออร์ลี มีถึงปีงบประมาณ 2555 หรือ 2556 เพราะบางคนก็บอกมีแค่ปีงบ 2555 เท่านั้น ช่วยตอบหน่อย

สุภา
IP: xxx.172.167.137
Written At 

อยากทราบจริงๆค่ะว่าปี2555 หรืองบประมาณ2556 จะมีเออร์รี่ อยู่ หรือเปล่า ยังไม่อยากออก ปี2554 งบประมาณ 2555

กรุณาตอบด้วยเถอะค่ะ จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ปี งบ 2555 มีคนจองเยอะเหลือเกิน

คนแก่
IP: xxx.172.229.51
Written At 

เกิด เมษายน 2495 จะเข้าโครงการเออรี่ ปีงบ 55 (ออกตุลา 54) ได้หรือไม่

IP: xxx.123.132.60
Written At 

ทำไมตำรวจยังไม่ได้รับเงินเออรี่

มณฑญาณ์ นิรันดร
IP: xxx.205.245.204
Written At 

หลายคนแค่เดือนธันวา 53 ก็เครียดกันแล้ว แต่ดิฉันหลัง สพท.สมุทรสาคร บอกว่าหลังกุมภา ก็อาจจะยังไม่ได้เงินใดๆ จากการเออรี่ แล้วดิฉันควรจะทำอย่างไร หนี้สินก็ต้องจ่ายทุกเดือน เงินสำรองที่มีอยู่ก็หมดสิ้นเดือนธันวานี้แล้ว ทีนี้จะเอาเงินที่ไหนมาส่งค่าบ้าน ส่งเงินกู้ธนาคารต่างๆ สพท.สมุทรสาครยังไม่ส่งเรื่องของดิฉันเลย ดิฉันไม่รู้แม้แต่ว่าจะได้รับเงินอะไรบ้าง เท่าไรบ้าง เรื่องจะได้รับเมื่อไร ไม่ต้องพูดถึง เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งๆที่ครูเออรี่อย่างดิฉันกำลังอยากฆ่าตัวตายอยู่แล้ว ของความอนุเคราะห์จากผู้รู้ช่วยบอกทีเถอะค่ะว่าดิฉันควรทำอย่างไร

IP: xxx.52.192.101
Written At 

นี้ก็จะหมดปีอยู่แล้ว เออรี่ตั้งแต่กันยายน ยังไม่ได้เงินอะไรเลยเมื่อไรจะได้ค่ะ 3 เดือนแล้วนะเงินไม่ได้ซักกะบาทจะให้กินอะไร

คนรอคำตอบ
IP: xxx.122.10.22
Written At 

มีคำถามๆ มามากมาย ทำไมไม่มีผู้รับผิดชอบเข้ามาช่วยตอบเลยล่ะ จะได้เข้าใจทั่วกันเสียที ขอบคุณ

ชุติศา
IP: xxx.77.225.46
Written At 

เป็นผู้หนึ่งที่ติดตามถามและรอคำตอบ หรือคำชี้แจงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ค่ะ

สมจิต ก
IP: xxx.172.0.45
Written At 

ดิฉันเริ่มรับราชการบรรจุวันที่ 1มิถุนายน 2530 อายุราชการครบ 25 ปีวันที่ 1มิถุนายน 2555 สามารถยื่นขอเกษียณก่อนอายุ ในปีงบประมาณ2555 หรือ2556 ตอบด้วยค่ะ

สุทธิชัย
IP: xxx.89.253.82
Written At 

ต้องการกำหนดการเออร์ลี่ ปีงบประมาณ55 ครับ

ครูเกษียรณ์ก่อบกำหนด
IP: xxx.180.204.52
Written At 

ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเกษียรณ์ก่อนกำหนดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันนี้ 11 มกราคม 2554 ยังไม่ได้รับเงินใดๆเลยแม้แต่บาทเดียว ไม่ทราบจะไปร้องเรียนที่ใคร ใครทราบตอบด้วย

ครูเกษียรณ์ก่อบกำหนด
IP: xxx.180.204.52
Written At 

(เพิ่มเติม) จากข้าราชการครูสังกัด กศน

มณฑญาณ์ นิรันดร
IP: xxx.90.69.247
Written At 

ทำไมครูสังกัด นนทบุรี เขาจึงได้เงิน กบข. บำเหน็จดำรงชีพตลอดจนเงินบำนาญแต่ละเดือนตั้งแต่ ปลาย ต.ค.53 และได้เงินมาตรการ(ขวัญถุง) ตั้งแต่ปลาย พ.ย.53 แต่ครูสังกัดจังหวัดอื่นๆ หลายจังหวัดรวมทั้งสมุทรสาคร ไม่ได้รับเงินกันสักบาท เดือดร้อนกันมาก มีหนี้สินต้องใช้จ่ายทุกเดือน ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เคยคิดถึงความเดือดร้อนของครูเออรี่บ้างไหม ถ้าท่านไม่มีเงินเดือนใช้ 3-4 เดือน โดยท่านเป็นหลักของครอบครัว ท่านจะอยู่ได้ไหม...

0853152668
IP: xxx.172.162.226
Written At 

ดหกกหดกหดดกหดหดกหดกอกหดหกหดกหดกหดกหดกหดกดgftgggffgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

v

nb

gbgb

nbv

nb

nbv

nbv

nbnbv

nb

bn

nb

nbv

nb

nbv3

nbv

nb

nb

nb

nbvnbv

v

nn

b+

nb

nb

nb

nbnb3

nnbnb

nb

n

nbv

nbv

nbv

nbv

nb

nn

n

nb36+n+

nbv

nbnb

n

nbv

nbv

nbnb32

nb1nb321b32n12v3n132vn1v32n13n132v132

132

11

1

12

321

321

321

1

321

32121

21

1

ดหดหดดหกดหกดกดหดหก

นายวรพจน์ มณี
IP: xxx.205.179.41
Written At 

ขอสอบถามเรื่องการจ่ายเงินนำนาญแก่ข้าราชการครูที่เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 53 เมื่อ 30 กันยายน 2553

ว่าจะไดรับเงินนำนาญเมื่อไร ขณะนี้ข้าราชการครูดังกล่าวรอมา 3 เดือน ย่างเข้าเดือนที่ 4 แล้ว ตอบด้วย ขอบคุณ

IP: xxx.47.9.85
Written At 

มีข่าวว่าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดจะมีอีกปีเดียวคือปีงบ2555ซึ่งตามระยะที่แจ้งไว้จะมีถึงปีงบ2556  เป็นความจริงหรือไม่  กรมบัญชีกลางช่วยตอบให้หายข้องใจด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง   ...จากครูบ้านนอกคนหนึ่ง

หนู
IP: xxx.46.91.4
Written At 

ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบว่าการลาออกจากโครงการฯ ด้วยเหตุผลที่ว่า เบื่อเมียหลวงแต่ไปเอาใจเมียน้อย โดยเฉพาะทหารที่แอบมีเป็นเรื่องปกติ

ปลา
IP: xxx.108.86.48
Written At 

ขอทราบว่า ในปีงบประมาณ 2556 จะมีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือไม่ เพราะได้รับทราบว่าจะมีถึงปีงบประมาณ 2555 เท่านั้น

จรัสศรี มาอยู่ดี
IP: xxx.173.122.85
Written At 

เออรี่ปีงบประมาณ54  จะได้เงินขวัญถุงประมาณเท่าไรคะ

ธีร โฆษณสันติ
IP: xxx.183.64.251
Written At 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายผมยังไม่ได้รับเลย  แต่เพื่อนที่ออกมาพร้อมกันเขาได้รับนานแล้ว  อยากไปยื่นแบบเสียภาษีเร็วๆก็ทำไม่ได้  ช่วยดูให้ด้วยครับ  ด่วนด้วย

สุรีย์ ศิลาตระกูล
IP: xxx.185.69.124
Written At 

อยากทราบว่าปีงบ 56 มีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือไม่ เพราะตามระยะที่แจ้งไว้มีถึงปีงบ 56

รอเออร์ลี่
IP: xxx.173.166.44
Written At 

ปีสุดท้ายต้อง  2556  ไชโย  ได้ออกแล้ว

คนหมดไฟ
IP: xxx.93.153.32
Written At 

ตกลงปี 2556(ออก1 ตค. 56)จะมีอีกชี่มิ 

ทหาร
IP: xxx.27.226.123
Written At 

เท่าที่ทราบของกระทรวงกลาโหม ลาออกโครงการเกษียณก่อนกำหนด มีถึงปีงบประมาณ 2556 (ออก 1 ต.ค.55) แต่มันก็ยังไม่ 100 % นะครับ จะให้แน่นอนต้องรอดู ม.ค.55 ถึงจะรู้แน่ว่ามีหรือไม่ อาจจะได้ยศอย่างเดียว หรืออาจจะได้เงินก้อน 7 - 8 เท่า ก็เป็นไปได้ครับ

ดา
IP: xxx.27.199.75
Written At 

คนใกล้ตัวเข้าโครงการเกษียณก่อนอายุ วันก่อนไปยื่นแบบเสียภาษี เจ้าหน้าที่ไม่ทราบระเบียบเลยว่าคนที่เข้าโครงการนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งเงินกบข.และเงินก้อน (ขวัญถุง) ทั้งๆที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรที่ทำหน้าที่ควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เสียภาษี จนบัดนี้เทียวไปเทียวมา 2รอบยังยื่นแบบไม่ได้

ครูประชัย ชัยภูมิ
IP: xxx.172.138.132
Written At 

ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ กพ.แจ้งว่ามีแค่ ปี 2555 อายุราชการต้องเหลือ 2 ปี ส่วนของทหารอาจมีถึงปี 2556 ชัวร์ ส่วนหลักเกณฑ์เหมือนเดิม

IP: xxx.19.52.106
Written At 

ปีงบประมาณ 56 จะมีโครงการเกษียณก่อนอายุหรือไม่กรมบัญชีกลางช่วยตอบด้วย

ครูเก่า
IP: xxx.108.110.170
Written At 

อยากทราบเหมือนกันค่ะว่า ปีงบ 2556 จะมีเออร์รี่อีกมั้ย เพราะมีหลายคนบอกมี และหลายคนบอกไม่มี

นายวัชร์ ศิริสวัสดิ์
IP: xxx.91.19.195
Written At 

การคิดเงินก้อน 8-15 เท่า (8+อายุราชการ x เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี )สูงสุดไม่เกิน 15 เท่า

8ถึง15เท่า คิดอย่างไรครับ + อายุราชการที่มี หรืออายุราชการที่เหลือยังไม่ถึง 60 ปีครับ

ครูเก่า
IP: xxx.108.124.253
Written At 

8 เป็นตัวตั้ง + อายุราชการที่เหลือ เช่นอายุ 55 ปี อายุราชการที่เหลือคือ 5 ปี ก็เอา 5 + 8 = 13

ว่าแต่ปีงบ 2556 จะมีเออร์รี่มั้ยล่ะ ปีนี้ออกไม่ทัน ทางเขตพื้นที่การศึกษาไม่ประชาสัมพันธ์เลยว่าเป็นปีสุดท้าย โทรฯไปถามทาง สพฐ. ท่านบอกว่ายังเหลืออีก 1 ปี คือปีงบ 2556 แต่ต้องรอ ครม. อนุมัติ จะเชื่อใครดีอ่ะ

น.อ.สุนทร สมภูมิ
IP: xxx.174.6.6
Written At 

ขอถามว่ากห.มีโครงการถึงปี สุดท้ายเมื่อไหร่ครับต.ค 54หรือว่าต.ค.55

ข้าราชการเกษียณ
IP: xxx.88.249.82
Written At 

สอบถามกรมบัญชีกลาง ข้าราชการที่จะเกษียญอายุราชการจะต้องโดนหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายรายเดือนหรือไม่ เพราะเห็นคนที่เกษียณไปแล้ว บอกว่าไม่หักเงิน รับบำนาญเต็ม จริงหรือไม่ ช่วยตอบด้วย

เกษสุดา มงคลทิพย์
IP: xxx.172.114.151
Written At 

ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการเกษียณก่อนอายุอีกไหม

นก
IP: xxx.91.18.201
Written At 

อยากทราบเงินผู้เกษียรอายุก่อนกำหนดงบประมาณปี55ทหารออกเมื่อไหรครับเจ้านายผมรอไม่ไหว

ตอบ คุณนก

เงินก้อนสำหรับผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด หลักการคือ หน่วยงานต้องออกคำสั่งลาออกก่อน และส่งคำสั่งมาที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมเพื่อการนี้เรียบร้อยแล้ว รอเฉพาะคำสั่งเท่านั้น สำหรับกองทัพบก

ระดับพันโทขึ้นไป คำสั่งยังไม่มา

รอคอยหนี้
IP: xxx.77.130.58
Written At 

ขอเรียนถามผู้รู้นะคะ คือมีทหาร ยศ พันตรี ทำงานอยู่ที่ศูนย์อำนวยการแพทย์ รพ.พระมงกุฏ เป็นหนี้ดิฉันอยู่และเขาบอกว่ารอเงินที่เขาเออรี่ เขาเออรี่เมื่อ 30 กย 54 ดิฉันโทรถามเขาเกือบทุกวันแต่เขาไม่รับสาย และดิฉันไม่ทราบเลยว่าเงินเขาได้หรือยัง หรือจะได้เมื่อไร และเงินเขาจะเหลือพอใช้หนี้ดิฉันหรือไม่( หนี้สามแสนบาทค่ะ) ตอนนี้คือรอคอยอย่างเดียวแบบไม่รู้จะโดนโกงหรือไม่ ถ้าเขาได้เงินแล้วไม่จ่ายดิฉันจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายค่ะ ขอบคุณกับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

นายเสถียร กิติรัตน์
IP: xxx.180.43.81
Written At 

เงินเดือนตุลาคม ผมยังไม่ได้รับเช่นเดียวกันครับ มันเพราะอะไร จะไม่ให้ใช้ ไม่ให้กินอะไรเลยหรืออย่างไร หัวจิตหัวใจคนที่เกี่ยวข้อง ?

อุทัยการ เจียมรัมย์
IP: xxx.4.18.199
Written At 

เออรี่ 30 กันยายน 2554 ของครูเขต 2 บุรีรัมย์ ยังไม่ได้รับเงินเลย เขตอื่นเขาได้รับเงินตั้งแต่ เดือนตุลาคมแล้ว ใจคอจะให้กินขี้รอหรือไง เห็นใจกันบ้างเถอะ เพราะกินข้าวกินน้ำเหมือนกับพวกท่าน ต้องการใช้เงินมาซื้อข้าวปลา และใช้หนี้ที่มีอยู่

นางสาวอุทัยการ เจียมรัมย์
IP: xxx.4.18.199
Written At 

คนเราทุกคนต้องการใช้เงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้ออาหารและสิ่งอื่น เห็นใจด้วยเถอะลูกหลานไม่มีจะกินแล้ว

ตอบ คุณเสถียร กิติรัตน์

ขอชี้แจง กรณีทีแจ้งว่า เงินเดือนตุลาคม (เงินบำนาญ)ยังไม่ได้รับ น่าจะเป็นเพราะช่วงดังกล่าว หนังสือสั่งจ่ายของกรมออกไม่ทัน แต่ขณะนี้กรมได้มีการอนุมัติ เงินบำเหน็จดำรงชีพพร้อมทั้งเงินบำนาญให้คุณเสถียรเรียบร้อยแล้ว ของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน)

ตอบ คุณอุทัยการ เจียมรัตน์

จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบของคุณอุทัยการ ยังไม่พบข้อมูลการขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญเข้ามาที่กรม เบื้องต้นแนะนำให้คุณอุทัยการรีบประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 เพื่อให้ยื่นเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญมาที่สำนักงานคลังเขต 3

สมศรี
IP: xxx.67.64.91
Written At 

การคำนวณบำนาญ รวมเงินประจำตำแหน่งด้วยหรือไม่

ตอบ คุณสมศรี

การคำนวณบำนาญ ไม่รวมเงินประจำตำแหน่งค่ะ

ทรงธรรม ไม้จีน
IP: xxx.205.119.41
Written At 

การเข้า กบข.โดยสมัครใจก่อนปีที่บังคับเข้า กบข.จะได้รับเงินเต็มจำนวนที่ กบข.แจงยอดประจำปีมาให้ถูกต้องหรือไม่ และได้รับเงินบำนาญน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้า กบข.ถูกต้องหรือไม่

ตอบ คุณทรงธรรม กรณีเป็นสมาชิก กบข. ถ้าเกษียณอายุราชการหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จะได้รับเงินตามใบแจ้งที่ กบข. แจ้งเป็นประจำทุกปี ส่วนเงินบำนาญ จะคำนวณจาก เฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย (5 ปี) คูณอายุราชการ หารด้วย 50 แต่ทั้งนี้ ยอดที่คำนวณได้ต้องไม่เกิน 70% ของเฉลี่ย 60เดือนสุดท้าย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. บำนาญจะคิดจาก เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณอายุราชการ หารด้วย 50

ครูหมดกำลังใจ
IP: xxx.6.234.239
Written At 

มีใบแจ้งกบข ตอนแรกเข้าว่าเมื่อเกษียณ จะได้รับเงิน ประมาณ 1,201,944 บาท จะเกษียณปี พ. ศ. 2557 ส่งผลงานก็ต้องเยี่ยวยา เป็นรุ่น 2 บรรจุปี 2522 อายุ 58 ปี คุณคิดว่าควรเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดดีหริอไม่ แล้วเงินบำนาญจะได้เดือนละเท่าไร ลูกคนเล็กยังเรียนที่มห่วิทยาลัย จะพอจ่ายค่าลงทะเบียนให้ลูกหรือเปล่า เห็นพวกพี่ๆ เขาบอกว่าจะเหลือประมาณ 24,00 บาท เงินกบข จะได้เท่าไร ผลงานที่ยังไม่ออกสาระสุขและพละ/ลูกเสือ ของโรงเรียนอื่นก็ออกบ้างแล้วแต่ตกหมด จะถามไปที่ใครได้

ตอบ คุณครูหมดกำลังใจ สูตรการคำนวณเงินบำนาญ สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. คือ เฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย (5 ปี) คูณอายุราชการ หารด้วย 50 แต่ทั้งนี้ ยอดที่คำนวณได้ต้องไม่เกิน 70% ของเฉลี่ย 60เดือนสุดท้าย ถ้าไม่มีข้อมูลเงินเดือนย้อนหลัง (ประมาณ 4 ปี) ปีที่ 5 ใช้ปีปัจจุบันได้ ก็ไม่สามารถคำนวณเงินบำนาญได้ สำหรับเงิน กบข. จะได้เท่าไหร่ ให้ดูในใบแจ้งยอดเงินของสมาชิก ที่ กบข.จะจัดส่งให้ทุกปี (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม ดอกผล) เงินมาตรการจูงใจให้ออกก่อนกำหนด (อายุราชการที่เหลือ + 8) ต้องไม่เกิน 15 เท่า x เงินเดือนเดือนสุดท้าย และได้รับบำเหน็จดำรงชีพ 15 เท่าของบำนาญ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับการถามเรื่องผลงานประเมิน ขอให้สอบถามไปที่ สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนท่านสังกัดอยู่

คอลิค เหมแก้ว
IP: xxx.183.175.217
Written At 

พ่อผมจะลาออก พอดีว่าผมกะจะช็กรายชื่อผู้ที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการนะคับ

ตอบ คุณคอลิค

การลาออกและการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (เออรี) ไม่แน่ใจว่ากรณีของคุณพ่อ

จะเป็นกรณีไหน แต่ถ้าการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการฯ หน่วยงานจะประกาศรับสมัครข้าราชการ ที่มีคุณสมบัติครบเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบที่หน่วยงานของคุณพ่อเอง กรมบัญชีกลางจะทราบต่อเมื่อผ่านกระบวนการเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว จนมีคำสั่งประกาศให้เป็นผู้เกษียรอายุราชการก่อนกำหนด และหน่วยงานส่งเรื่องมาที่กรมฯ เพื่อเบิกเงินบำเหน็จ/เงินบำนาญ

จักรพงษ์ กีพานิช
IP: xxx.87.37.213
Written At 

เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดปี56(ออก 1 ตค.55)ได้รับเงินก้อนจาก กบข.แล้วเมื่อ 11 กพ.56ประมาณสามแสนกว่า ทาง กบข.บอกว่าจะได้จากกรมบัญชีกลางอีกก้อน ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินดังกล่าวนี้เมื่อไรและเป็นจำนวนประมาณเท่าไรครับ

ครูพอเพียง
IP: xxx.93.186.217
Written At 

โครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี57 ( ออก1 ต.ค.56) จะมีต่อหรือไม่ เมื่อใจไม่คิดจะอยู่แล้ว ก็รอประกาศทุกวัน

ครูพอเพียง
IP: xxx.93.186.217
Written At 

โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี57(ออก 1 ตค.56) จะมีต่อหรือไม่ เมื่อใจไม่คิดจะอยูู่่ก็รอประกาศเออรี่ทุกวัน อยากทราบเร็วๆ  จะได้วางแผนโครงการ

ครู เบื่อกับการประเมิน
IP: xxx.93.186.217
Written At 

วันที่ 18 ก.พ.56 ดูข่าวทางทีวี เห็นว่ารัฐบาล กำหนดงบประมาณ ปี 2557  ตามโครงการที่ตั้งไว้ จะแล้วเสร็จภายในพ.ค.56 นี้  เผื่อว่าโครงการเกษีนณก่อนกำหนดของข้าราชการ ปี 57 ( ออก 30 กย.56 ) นี้ คงไม่ล้มเลิกนะคะ ทุกคนที่รอคอยอยากพักผ่อน

kan
IP: xxx.51.120.75
Written At 

รัฐบาลควรให้มีโครงการ early retire ต่อไปอีก เพื่อจะได้กำหนดคุณสมบัติข้าราชการที่ต้องการรุ่นใหม่ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้มาตรฐาน ก่อนจะเปิดประเทศสู่ประชาคม อาเซียน ในปี 2558 (ขอให้เปรียบเทียบ ข้าราชการไทย กับข้าราชการในประเทศอาเซียนด้วยกัน )

ทหารไทย
IP: xxx.137.217.248
Written At 

เงิน 8-15 เท่าของหทาร เออรี่ปี 57 1 ต.ค. 4 เดือนยังไม่ได้รับเงินเลย พอจะตอบได้มั้ยครับ

หมดกำลังใจแล้ว
IP: xxx.53.164.132
Written At 

เข้าโครงการเกษียนอายุเมื่อ๑ตุลคาปี56อยากทราบถึงเงินจ้างออกจะได้รับเมื่อำร

ประดิษฐ
IP: xxx.27.80.13
Written At 

ผมเป็นข้าราชกาทหาร ลาออกตามโครงการเมื่อปี 56 เพิ่มเติม (ต.ค.56) ปัจจุบันเงินขวัญถุงยังไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียว ทุกวันนี้ครอบครัวเดือดร้อนมาก ทั้งหนี้สิน ลูกเมีย ลูกเคยเรียนมหาวิทยาลัยก็ต้องลาออกเพราะไม่มีเงินจะเรียนต่อ ความเป็นอยู่ในแต่ละวันก็ลำบากขึ้นแทบจะไม่มีกิน หนี้สินก็เพิ่มมากขึ้นเพราะเงินขวัญถุงไม่จ่ายสักที ดอกเบี้ยเพิ่มพูนจนเงินขวัญถุงที่จะได้รับไม่พอจ่าย คาดว่าอีกหลายๆคนคงไม่ต่างอะไรจากผม จึงอยากทราบว่าเมื่อไหร่เงินขวัญถุงถึงจะออกให้พวกกระผมเสียทีจะอดตายกันอยู่แล้ว ขอฝากถามผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายว่าจะช่วยเหลือให้เร็วกกว่านี้ได้หรือไม่ก่อนที่จะอดตาย ขอบคุณครับ

ประดิษฐ์
IP: xxx.109.100.198
Written At 

ผมเป็นข้าราชการทหารได้สมัครเข้าร่วมโครงเกษียญอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อปี 56 ชุดเพิ่มเติม (1ต.ค.56) ปัจจุบันเงินขวัญถุงยังไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียว ทุกวันนี้มีความเป็นอยู่ลำบากมาก ทั้งหนี้สิน ลูกเมีย ลูกที่เรียนมหาวิทยาลัยต้องลาออกเพราะไม่มีเงินที่จะเรียนต่อ ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกวันนี้เงินขวัญถุงที่จะได้ไม่พอจ่ายแล้วเพราะความล่าช้า ทุกวันนี้แทบไม่มีจะกิน หนี้สินรุมเร้า แทบจะอดตายอยู่แล้ว เชื่อว่าหลายๆครอบครัวประสบปัญหาเดียวกับผม  อยากฝากถึงผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายว่าเมื่อไหร่เงินขวัญถุงจะออกสักที หรือจะให้พวกกระผมอดตายเสียก่อน  ชึวิตครอบครัวล่มสลายหมดแล้วครับท่าน   ขอบคุณครับ...

สต. รัชพล. ชูกลิ่น
IP: xxx.47.131.233
Written At 

เงิน14 เท่าออกประมาณเมื่อไรครับของคนเออรี่ครับ

สต. รัชพล. ชูกลิ่น
IP: xxx.47.131.233
Written At 

เงิน14 เท่าออกประมาณเมื่อไรครับของคนเออรี่ครับ

  More Comments