คนเราแม้เลือกเกิดไม่ได้  แต่เลือกที่จะทำอะไรได้  แต่ละคนต้องมีความคิดและวิถึชีวิตของตนเอง  ตามที่เราเลือก   เรื่อง"โอกาส"  เป็นเรื่องที่หลายคนปล่อยปะละเลย  ผลัดวันปะกันพรุ่งไปตามลมตามแล้ง  ผมเกือบจะหมดโอกาสได้เข้ารับการอบรม 7 HABITS รุ่นที่ 3 เพราะที่หน่วยงานผม สรุปว่าไม่ส่งบุคลากรเข้าอบรมเนื่องจากภารกิจในช่วงนี้มากมาย    แต่ผมก็ฉกฉวย"โอกาส"ขอในที่ประชุมหัวหน้างาน  ขออนุญาตเข้าประชุมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ  หรือที่พวกเราเรียกว่า " 7 HABITS "  และก็ได้รับอนุมัติทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าเนื้อหามีอะไรสำคัญอย่างไร

       แต่การเข้าอบรมครั้งนี้ ผมรักษาโอกาสอย่างมากโดยตั้งใจว่า 1.ต้องไม่ขาดการอบรม  2.ต้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์(แม้จะรู้บ้างไม่รู้บ้าง....แต่ศึกษาได้) ในที่สุดทุกคนก็มอบภาระงานอันยิ่งใหญ่มาให้ผม ในการเป็นประธานรุ่นที่ 3  เมื่อจบหลักสูตรผมถามตนเองว่า  ทำไมผมรู้จัก " 7 HABITS "  ช้าจัง  (แต่ดีกว่าไม่รู้จัก)   หากรู้จักเร็วกว่านี้ผมคงไม่ป่วยซึ่งผลจาการทำงานอย่างบ้าคลั่ง  ดังนั้น การเป็นประธานรุ่นจึงเป็นโอกาสที่สมาชิกมอบให้เช่นเดียวกัน   ในการรักษาโอกาสเราต้องช่วยกันทำงานในการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์ ให้มีมูลค่าเพิ่ม  ตลอดเวลา

        จะเห็นได้ว่า "การให่โอกาสเป็นสิ่งที่ต้องค้นหา  แต่การมีโอกาสต้องรักษาเอาไว้" ผมมีโอกาสได้ไปประชุมในวงการกีฬาเรื่องการตัดสินการเปลี่ยนแปลงกฎกติการใหม่    ผมนั่งฟังเขาอภิปรายกันกว้างขวาง สรุปว่าทุกคนมักจะพูดในเรื่องที่ตนเสียผลประโยชน์     โดยขาดหลักความจริงและตรงประเด็น ตาม ทฤษฎี 2R’s  ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวไว้  1. Realityความจริง  (มองตรงประเด็น)    2. Relevance   ตรงประเด็น (เข้ากับสถานการณ์)  ผมถูกรับเชิญให้เป็นผู้สรุปคนสุดท้าย  ได้นำความรู้ที่ได้รับมาจาก " 7 HABITS " มาสรุปจนเป็นที่ยอมรับแบบมีความสุขกันถ้วนหน้า

       โอกาสที่ได้รับอีกประการหนึ่ง  การถูกรับเชิญให้ออกรายการวิทยุ โดย  ON  AIR ทางโทรศัพท์ ร่วมกับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค.ในเรื่อง  Leadership ทำให้เราต้องมีการเตรียมต้วทบทวนและค้นคว้าเพื่อออกรายการวิทยุแม้จะใช้เวลาเพียง 10 นาที แต่สิ่งที่เราได้จาการค้นคว้ามากมายมหาศาลทำให้เราได้รู้เพิ่มจาการได้ฟังได้ยินในห้องเท่านั้น

       โอกาสที่ต้องรักษาไว้อย่างอบอุ่นและเหนียวแน่นก็คือการบริหารรุ่นที่ 3 ให้มีการพัฒนาตน  พัฒนาผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร   เป็นเรื่องที่ต้องมองไปข้างหน้าและท้าทาย ?