ความเห็นล่าสุด


ขอบคุณครับ คุณหมอทิมดาบ และ คุณโสภณ ที่ให้กำลังใจ...มา ณ ที่นี้

“สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล” นั่นเป็นคำสุภาษิตโบราณที่ผมได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กจนโต แต่ยั'งมีอีกที่น่าจะนำมาใช้กับกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องบอกว่า

" สันดอนสามารถขุดลอกได้ แต่ถ้าเปรียบกับสันดาน ซึ่งเป็นพฤติกรรม ความประพฤติ นิสัยใจคอของมนุษย์นั้น พอนานวัน ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ "

เป็นการแสดงค่านิยม และสร้างฐานคะแนนเสียงได้อย่างดี เดี๋ยวนี้กีฬากับการเมืองแยกกันไม่ออกแล้วครับ จะเห็นได้ชัดตั้งแต่นายกสมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆ มีสถานภาพเป็นนักการเมืองทั้งนั้น เพราะวิธีคิดง่ายๆและสั้นๆว่า ถ้าเอานักการเมืองมาเป็นนายกสมาคมฯ ก็จะสามารถสนับสนุนแหล่งเงินให้กับกีฬาต่างๆในจังหวัดได้ อย่างน้อยก็ดีกว่าข้าราชการหรือคนธรรมดา (ผมมีประสบการณ์ตรงมาแล้วครับ เพราะเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัด มา 2 สมัย)

ขอบคุณครับ ทุกอย่างเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ชีวิต รวมกับวิชาการ ที่ได้ศึกษา น่าจะเป็นประโยชน์กับสังคม

เรียน คุณแตงโม คิดถึงคนที่คิดถึงอยู่ตอนนี้กำลังสาละวนเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ และบทที่ 1 และวันที่ 23-26 กำลังจะไปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรณัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ที่ม.แห่งชาติลาว และ ม.สุภาณุวงศ์ กลับมาและจะติดต่อไปสวัสดี

สวัสดี....แบบวัฒนธรรมไทย

        ปุจฉา.....ต้องวิสัจฉนา  "ทฤษฎีคางคก..ขึ้นวอ"  ต้องค้นหากันต่อไปว่าเป็นคนชนิดไหนประเภทไหน   อยู่ในเทิอกเขาเหล่ากออย่างไร?

        หากจะว่ากันแล้วบุคคลที่อยู่ในทฤษฎีนี้จะขาด "ภาวะผู้นำ"(Leadership)  เพราะในเรื่องของภาวะผู้นำ  "บาสต์"(1989,1990) ได้กล่าวไว้ว่าภาวะผู้นำมี 3 ทฤษฎี ที่จะทำให้คนเป็นผู้นำได้  ดังนี้

       1. Trait  theory  :   ผู้นำที่มีมาแต่กำเนิดหรือสันดาน

       2. Great  Events  Theory :  ผู้นำที่มาจากสถานการณ์

       3. Transformational  Leadership  Theory :  ผู้นำที่เกิดจากการเลือกหรือเรียนรู้ในการสร้างตนเป็นผู้นำ

       ทั้ง 3  ทฤษฎีนี้  ผู้นำที่ดีควรประกอบด้วยทฤษฎีไหน  และผู้นำอย่างคางคกขึ้นวอ  จะเข้าข่ายทฤษฎีไหน    ขอปัญญาจงเกิดแก่ท่าน

ชนบท   (คนบานนอก...แต่มีการศึกษา)

3  กันยายน 2550

ด้วยความรักและศรัทธา...น้องติ๊ก       

                ไม่ได้ตั้งใจหายไปนานแต่สังขารและสุขภาพมันไม่เอื้อ   ฉะนั้น ต้องช้าแต่หนักแน่น  อย่าน้อยใจ  เพราะการปะทะทางปัญญายังมีเวลาอีกมาก  แม้กระทั่งผืนแผ่นดินกลบหน้าก็ยังไม่หมดองค์วามรู้      

             ที่น้องติ๊ก  แสดงความคิดเห็นน่าจะเป็นส่วนหนึ่ง  ของผู้บริหารที่เป็นคางคกขึ้นวอ  และน่าจะมีเพิ่มเติมดังนี้ 

 1.   แต่งกายดูดีสุภาพ 

 2.   ขาดความมั่นใจเมื่อต้องเป็นผู้นำหรือประธาน

 3.   สรุปการประชุมไม่เป็น

 4.   ชอบหลบสายตาในการสนทนา  หรือหลับตา 

 5.   สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงจนออกนอกหน้า 

 6.   ชอบสร้างกฎระเบียบเพื่อใช้เป็นอำนาจของตนเอง 

7. ชอบเสนอหน้าทุกเรื่องทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของตนเอง  เพื่อแสดงว่าตนรู้ทุกเรื่อง

8.   เป็นบุคคลต้องพึ่งพาบริบถในการตัดสินใจ 

9.   ชอบอ้างอำนาจหน้าที่ และกฎระเบียบ                  

10. ทำตัวเป็นชาวเกาะ  เกาะคนนั้นคนนี้ไปวันๆ โดยไม่มีผลงาน   

11. ขี้โอ่  โอ้อวด  ชอบโชว์ผลงานให้ผู้น้อยรับรู้เสมอๆ  

หมายเหตู   วันนี้เพียงพอเท่านี้ก่อน  

        ตามหลักการบริหารของผู้ที่จะเป็นผู้บริหาร      ที่ไม่ได้เป็นคางคกขิ้นวอ    

        การบริหารงานไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ ตามแนวทาง POSDCORB ผู้บริหารจะต้องทำหน้าที่ 7 ประการ คือ       

1. Planning (การวางแผนงาน) ได้แก่ การดำเนินงานเพื่อ การกำหนดวัตถุประสงค์  การกำหนดเป้าหมาย  การกำหนดภารกิจ การกำหนดมาตรฐานผลงาน การกำหนดเวลาของแผนงาน        

 2. Organizing (การจัดองค์การ) ได้แก่ 

              2.1  การออกแบบวงจรบริการ   

              2.2  วิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ 

              2.3  วิเคราะห์หน้าที่งาน (Job function)

               2.4   การทบทวนการใช้อำนาจตัดสินใจ (Authority)   

3. Staffing (การจัดสรรคน) ได้แก่ 

      3.1  การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับงาน

      3.2  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

      3.3  การดูแลรักษาบุคลากร 

      3.4  การให้แนวทางความก้าวหน้า หรืออนาคตในการทำงาน       

 4. (Leading) Directing (การนำการปฏิบัติ) ได้แก่ 

             4.1  การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน 

             4.2  การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง 

             4.3  การสอนงาน และเป็นพี่เลี้ยง 

             4.4  การให้รางวัลตอบแทน 

             4.5  การจูงใจและเลื่อนขั้น         

 5. Controlling (การควบคุมงาน) ได้แก่ 

             5.1  การจัดตั้งมาตรฐานการบริการ 

             5.2  การวัดผลการให้บริการ 

             5.3  การประเมินหาสาเหตุของปัญหา 

             5.4  การทำมาตรการแก้ไข  

  6. Reporting  หรือ Feedbacking  (การรายงานผล) ได้แก่ 

             6.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

             6.2  การรับฟังจากลูกค้า 

             6.3   การวิเคราะห์ผลการทำงาน 

             6.4   การรายงานและ feedback     

   7. Budgeting (การจัดสรรงบประมาณ) ได้แก่ 

             7.1  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และความต้องการ 

             7.2  การจัดสรรทรัพยากรขององค์การ 

             7.3  การศึกษาประสิทธิผลการใช้งบประมาณ

              7.4  การวางแผนและควบคุมงบประมาณ

 

      หากความรู้นี้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอให้ผู้เจริญทั้งหลายจงตกผลึกทางปัญญา  เชื่อหรือไม่ว่า "อำนาจ" เป็นความมั่นคงที่หลงประเด็น จนกลยเป็ฌนคงคกขึ้นวอได้

ชนบท(คนบ้านนอก)

 

21 ส.ค. 2550

         กีฬามหาวิทยาลัยโลก  ฤดุร้อน  ครั้งที่ 24  วันที่ 8-18  สิงหาคม 2550  ณ  กรุงเทพฯ  ได้มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา      เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา

      กำหนดให้สนามแข่งขันหลัก  ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จะมีแข่งขันหลายชนิดกีฬา  สนามแข่งขันที่เมืองทองธานี จะมีแข่งขันยิมนาสติก  เทเบิลเทนนิส   ฟันดาบ  และวอลเลย์บอล  พร้อมนี้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา   รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการในส่วนของประวัติศาสตร์กีฬามหาวิทยาลัยโลก  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          สนามแข่งขันที่ชัดเจนมีดังนี้ กรีฑา  ว่ายน้ำ บาสเกตบอล  ยูโด  วอลเลย์บอล  แบดมินตัน เทควันโด แข่งขันที่ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

      ฟันดาบ  ยิมนาสติค  เทเบิลเทนนิส  แข่งขันที่เมืองทองธานี    กอล์ฟ  แข่งขันที่  สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟแอนด์การเด้นส์      ยิงปืน  แข่งขันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย    ซอฟท์บอล  แขช่งขันที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

   ฟุตบอล  แข่งขันที่ ม.เฏษตรศาสตร์  ม.รามคำแหง  ม.กรุงเทพ  ม.เทคโนโลยีราชมงคล  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์    สนง.พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  สนามกีฬากองทัพบก

    สรุปมีการชิงเหรียญทอง 236  เหรียญทอง  จาก 15  ชนิดกีฬา จาก 174 ประเทศ  ได้แก่  กรีฑา  บาสเกตบอล  ฟันดาบ  ฟุตบอล  ยิมนาสติก  ยูโด  เทนนิส  วอลเลย์บอล  เทเบิลเทนนิส กีฬาทางน้ำ(ว่ายน้ำ  โปโล  กระโดดน้ำ)  แบดมินตัน  ซอฟท์บอล  ยิงปืน  กอล์ฟ  และเทควันโด  

     การแข่งขันครั้งนี้ภายใต้  "All  Become  One"  มาจากแนวคิดที่ว่า  One  City  for  All หมายถึง  กรุงเทพฯ   One  Stop  Site  หมายถึง  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ซึ่งมีสนามกีฬา  หมู่บ้านกีฬา  และโรงพยาบาลเดียวกัน     One  World/ One Will หมายถึง นักกีฬา 100  กว่าประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน One  Moment  in  Your Life  หมายถึงการมีโอกาสเช้าร่วม

 

                         รายลเอียดนอกจากนี้ติดตามที่ www.bangkok2007.com

           ขอบคุณครับ  ยินดีและดีใจจากใจจริง  หากมีองค์ความรู้ใดๆที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ยินดีน้อมรับ

             พร้อมนี้  หากศิษย์เก่าท่านใดที่อยู่ไม่ชัดเจนและถูกต้อง  กรุณาแจ้งเพื่อปรับให้เป็นปัจจุบัน

             คำว่า "เพื่อน" ช่วยเติมเต็มกับชีวิต  ตั้งแต่เยาว์วัย จนแก่ชรา  สวัสดี

     การทูตภาคประชาชนที่หลวงพระบาง  เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความภูมิใจ   เนื่องจากเราได้เกิดการเรียนรู้สิ่งที่เป็นความจริงและตรงประเด็น

    ขอบคุณ ที่ติดตามและช่วยแก้ตำผิดแบบนี้แฟนพันธ์แท้จริงๆ

    รูปLoad ไว้ในบทความ  ตาดว่ารูปคงมากอาจจะขึ้นช้าๆหลวงพระบางมากว่านี้  ของดีต้องอดใจรอ

ขอบคุณครับผม

ชนบท  4 /12/06

 

     วันที่ 28  พ.ย. 49  ผมได้มีโอกาสรับเชิญจาก ศ.ดร.จีระ ฯ    ไปร่วมสรุปและการนำไปใช้ในการจัดอบรมฯ ครังนี้  

         ขอชมว่าจากการแบ่งกลุ่มสรุป    บุคลากรระดับผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมฯ ม.อุบลฯ  มีการเปิดรับและนำไปสร้างานขยายผลหลายๆอย่างไม่ว่า  จะเป็นการทบทวนฝึกฝนตนเองสิ่งที่อรมไป  การนำไปจัดทำแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพ   การหาจุดอ่อนจุดแข็งในองค์กร

       การให้โอกาสหัวหน้างานได้รับการอบรมฯ  การสร้างวิทยากรตัวคูณและนำเสนอในวิทยุชมชน และการทำKM  การสร้างสังคมการเรียนรู้ 

        และโชคดีสำหรับรุ่นนี้ที่ได้เรียนรู้เรื่อง Innovation          และพร้อมแบ่งกลุ่มคิดสร้าง Innovation  ขึ้นมา

      แต่อยากจะให้สิ่งที่เราพูดกัยในห้องประชุมเหลี่ยมโต๊ะกลม   ออกมาเป็น Action Plan  และมีSustainabillity Capital ทุนแห่ง8;k,ยั่งยืนและต่อเนื่อง

       มิฉะนั้น สิ่งที่ทุกท่านลงทุนก็จะไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม  และทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งอยู่กัยที่เหมือนสูญเปล่า  พร้อมนี้ขอให้กำลังใจทุกท่าน

ชำนาญ   บัวทวน

08-1965-7562

ประธานรุ่น 3   7 Habits ม,ขอนแก่น

 

ขอบคุณมาก

     สำหรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เพราะแสดงให้เห็นว่า คนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก  เหมือนการทำงานเป็นทีม  ติเพื่อก่อ  แก้ไขเพื่อสร้างสรรค์  วิกฤตเป็นโอกาส   พลังคือ การขับเคลื่อน  แต่ที่แน่ๆ "สิ่งที่แน่อนอน  คือ สิ่งที่ไม่แน่นอน"  เต็งหามอย่างบราซิลยังตกรอบ   เพราะขาด VISION  ในการวางแผนเล่นกับฝรั่งเศส  และการแก้เกมส์เฉพาะหน้า  สุดท้าย คือไม่ประสบผลสำเร็จ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี