AARประชุมจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร(7มี.ค.)

เชื่อมโยงการเรียนรู้กันทั้งระบบ โดยจะใช้ICT(Blog)เป็นช่องทางเรียนรู้คู่ขนานสำคัญ

เรียนคุณชมภู

เมื่อวานจัดงานไม่เจอกันเลย ผมมีความเห็นอยากเรียนหารือผอ.วิมลและพี่เกษรในแนวทางการทำงานดังนี้

1)เมื่อวานเราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงครึ่งเดียว เพราะจบรายการโดยไม่ได้คุยกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยให้แต่ละโซนเดินงานกันเองและยกยอดไปคุยกันในวันที่21มี.ค.ตามที่นัดหมายไว้

2)เท่าที่ทราบจากผอ.กศน.บางอำเภอว่างานช่วงแรกในปี48ยังไม่เรียบร้อยอยู่มาก

ผมเห็นว่าเราต้องรีบสร้างช่องทางสื่อสารภายในเพื่อให้เกิดการรับรู้เชื่อมต่อกันทั้งขบวนโดยเน้นที่กลไกระดับอำเภอ

น่าจะมีคุณอำนวยอำเภอๆละอย่างน้อย 2 คน(ประสานงานกับบันทึก)เพื่อเชื่อมกับคุณอำนวยตำบลและทีมวิชาการ ดังนั้นในการประชุมวันที่21นี้ หากทำได้อยากรบกวนให้ทีมกศน.วางคนระดับอำเภออำเภอละ1คนและชักชวนคณะทำงานจากหน่วยงานภาคีในอำเภอๆละ1-3คนมาร่วมประชุมด้วย

โดยคำสั่งแต่งตั้ง  ผอ.กศน.อำเภอและพช.อำเภอเป็นเลขานุการร่วม มีปลัด เกษตร สธ. ธกส. ออมสิน กำนัน นายกอบต.เป็นกรรมการ น่าจะใช้การประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อน โดยผอ.กศน.อำเภอเป็นแกนประสานหารือกับคณะทำงานในระดับอำเภอเพื่อจัดสรรคุณอำนวยในแต่ละตำบลให้เรียบร้อย (ซึ่งทราบว่าในส่วนของกศน.ได้กำหนดผู้ประสานงานตำบลไว้เรียบร้อยแล้ว) การประชุมวันที่ 21 จะได้นำข้อสรุปทีมงานในแต่ละตำบลเข้าที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

ผมคิดว่า คุณอำนวยกลางที่เหลือ (เพราะบางท่านอาจลงไปอยู่ในทีมคุณอำนวยอำเภอ) จะเป็นทีมวิชาการภาคปฏิบัติที่ทำงานร่วมกับทีมวิชาการภาคทฤษฎีจากสถาบันการศึกษา ที่สนับสนุนการดำเนินงานของคุณอำนวยอำเภอแยกกันตามโซนที่รับผิดชอบ มีทั้งเวทีย่อยในอำเภอ(ผู้ร่วมเรียนรู้จากคุณอำนวยตำบลต่างๆ) เวทีโซน(ผู้ร่วมเรียนรู้จากคุณอำนวยอำเภอต่างๆ) เวทีจังหวัด(ผู้ร่วมเรียนรู้จากโซนต่างๆ) และเวทีตำบล(ผู้ร่วมเรียนรู้จากหมู่บ้านต่างๆ)เชื่อมโยงการเรียนรู้กันทั้งระบบ โดยจะใช้ICT(Blog)เป็นช่องทางเรียนรู้คู่ขนานสำคัญ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ ในวันที่ 21 นอกจากจะหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการแล้ว เราจะจัดอบรมการใช้BlogและเปิดBlogของแต่ละอำเภอทั้ง23อำเภอในคราวเดียวกันจะสะดวกหรือไม่ ถ้าทำได้จะทำให้การสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเรากว้างขวาง  ทั่วถึง รวดเร็วและประหยัดซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ผมคิดว่าถ้าผอ.เห็นด้วย อาจทำหนังสือแจ้งผอ.กศน.อำเภอดำเนินการจัดประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อสรรหาคุณอำนวยตำบล และชวนคุณอำนวยอำเภอมาร่วมประชุมและอบรมการเขียนBlogในวันที่21

ทีมวิชาการจะหารือเพื่อคัดเลือกอำเภอต้นแบบในการจัดการความรู้ในส่วนของคุณเอื้ออำเภอที่สนใจดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยตัวท่านเอง นอกจากนี้จะสรรหาทีมคุณอำนวยอำเภอ ตำบลด้วยโดยจะประสานหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)