ท่านทราบไหม (๒)

         วัฒนธรรมองค์กรในมหาวิทยาลัย ไม่เอื้อต่อการทำวิจัย   แต่กลับสร้างทุกข์ให้แก่การทำวิจัยอย่าง สาหัสสากรรจ์

    แหล่งอ้างอิง  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยนำร่อง การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ๘ แห่ง   โดยสุพจน์ หารหนองบัว และคณะ   หน้า ๑๖๕