วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549 เป็นวันที่ทางคณะสหเวชศาสตร์ เตรียมจัดงานมุฑิตาจิตให้แด่ผู้ช้วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี วรรณฤมล ซึ่งท่านได้ช่วยงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ มาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริหารของคณะและของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ งานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เนื่องจากในวันที่ 31 มีนาคม 2549 ท่านจะครบกำหนดสัญญจ้าง ผมได้หารือกับอ.นพดล จำรูญ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต) ในการเตรียมงานดังกล่าว โดยได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน (ที่ปรึกษาคณบดี) มาเป็นเกียรติในงานด้วย ผมได้เรียนให้อาจารย์ทราบแล้ว และอาจารย์ยินดีจะมาร่วมงาน การจัดงานจะเริ่มในวันที่ 23 มีนาคม 2549 เวลา 11.00-12.00 น. ที่คณะสหเวชศาสตร์ งานนี้ท่านที่ปรึกษาคณบดีรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารผู้ร่วมงานทุกท่าน

       ก่อนจะถึงวันที่ 23 มีนาคม 2549 ผมเกิดไอเดียแบบเด็ก ๆ ขึ้นมาว่า อยากจะจัดบอร์ดที่เป็นจุดบอกรักผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี วรรณฤมล (I love you "point") ขึ้นมา โดยให้บุคลากรในคณะฯ เขียนความรู้สึกที่ดีที่มีอยู่ในใจและอยากจะบอกกับอาจารย์  และนำมาแปะไว้ที่บอร์ดเรียงร้อยเป็นรูปหัวใจ มีรูปผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี วรรณฤมล ที่ช่วยงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ติดที่บอร์ดด้วย ได้นำแนวคิดดังกล่าวไปเสนอแนะอ.นพดล จำรูญ อาจารย์ก็เห็นดีด้วย

       ความรู้สึกดี ๆ ที่มีอยู่ในใจเป็น (Tacit Knowledge) อย่างหนึ่งที่บางครั้งต้องมีบรรยากาศ ที่จะช่วยส่งเสริม ให้สิ่งที่เรามีอยู่ภายในได้เปิดเผยออกมาให้ทุกคนได้รับทราบ อาจจะเป็นแบบเขินเล็ก ๆ แต่ผมคิดว่าหลายคนคงอยากได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีทั้งผู้ให้และผู้รับ

       ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร จะช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศเรียนรู้และมีวัฒนธรรมความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ จริงใจซึ่งกันและกัน นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงา

บอย
ชุมชนสำนักงานเลขานุการ