งานวิจัยในชั้นเรียน : หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทองสง่า
บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน

   รายงานผลพัฒนาและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้จากหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอนาเชือก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต  2 ปีการศึกษา  2550  จำนวน  14 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   มี  3 ชนิด ประกอบด้วย .  หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1     จำนวน 10 เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t-test (Dependent)
 ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏผล ดังนี้
    1.  ประสิทธิภาพของ หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.86/82.14
     2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
    3.  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีค่าเท่ากับ  0.7239  แสดงว่า  นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ศึกษาและพัฒนาขึ้นมีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม  คิดเป็นร้อยละ  72
    4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมและรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

อ้างอิงจาก

รายงานผลพัฒนาและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย  นางคำสวย  หนันดี  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง  อำเภอนาเชือก
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 2 ,2550
 

ทองสง่า ผ่องแผ้ว

04/04/2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัยในชั้นเรียน#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย#หนังสือส่งเสริมการอ่าน#การวิจัยสำหรับครู#สถาบันวิจัยและฝึกอบรมศาศตร์

หมายเลขบันทึก: 175162, เขียน: 04 Apr 2008 @ 13:37 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นิภา ชังคะนาค
IP: xxx.172.207.68
เขียนเมื่อ 

รายงานผลพัฒนาและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางคำสวย หนันดี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอนาเชือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ,2550