งบสวัสดิการสังคมปี2551ในภาพรวม


งบสวัสดิการสังคม

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2551ของภาครัฐเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม จำแนกได้ตามตาราง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2551กำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฉบับที่10และนโยบายของรัฐบาล
 -ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 32 แผนงบประมาณ        1,660,000.0    ล้านบาท  100.00%
 -ลักษณะงาน 4 ประเภทจำนวน 14 ด้าน  
1)บริหารงานทั่วไป           325,881.1  
2)การบริการชุมชนและสังคม           694,885.6 41.90%
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโดยตรง  -การศึกษา          363,164.2  
ก่อนวัยเรียน ประถม/มัธยมศึกษา           251,785.8
อุดมศึกษา             67,266.8
ไม่กำหนดระดับ                   157.4
บริการสนับสนุนการศึกษา             33,328.3
การศึกษาอื่น             10,625.9
 -สาธารณสุข            153,825.4  
โรงพยาบาล             59,847.3
บริการสาธารณสุข                1,725.9
วิจัยสาธารณสุข                7,909.7
สาธารณสุขอื่น             84,342.5
 -สังคมสงเคราะห์           115,085.9  
ประกันสังคม             94,734.7
สวัสดิการสังคม                6,253.5
การสังคมสงเคราะห์อื่น             14,097.7
 -เคหะและชุมชน            49,195.8  
พัฒนาเคหะและชุมชน             36,815.1
จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค                6,904.6
สุขาภิบาล                5,327.7
การเคหะและชุมชนอื่น                   148.4
 -ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ              13,614.3  
 ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ             13,614.3
3)การเศรษฐกิจ  -งบที่เกี่ยวข้อง เช่น การเกษตร(อาชีพและรายได้)           321,879.7  
4)อื่นๆ           317,353.6  
 -จำแนกตามกระทรวงและหน่วยงานดังนี้          1,660,000.0 100%
1)งบกลาง (ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง)             245,774.6  
เอสเอ็มแอล และซีอีโอ อยู่ดีมีสุข           15,000.0
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พพพ.)              3,000.0
2)สำนักนายกรัฐมนตรี                13,463.6  
  สกว.              1,309.2
3)กระทรวง19 (ตัวอย่าง)          1,122,060.7  
มหาดไทย             189,967.5  
  ปกครอง           22,918.2
  ปกครองท้องถิ่น         132,549.2
พม.                  9,079.0  
  สำนักงานปลัดฯ (ก.ส.ค.)               1,594.7
  พอช.              2,030.0
แรงงาน                25,800.0  
  สำนักงานประกันสังคม           21,589.7
สาธารณสุข                65,235.2  
4)ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯและกระทรวง                      78,129.0  
  สถาบันพระปกเกล้า                 272.8
  สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ                 280.8
5)หน่วยงานอิสระของรัฐ                19,131.6  
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                 147.7
6)รัฐวิสาหกิจ                56,623.8  
  ธกส.           10,807.9
  ธพว.(พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)                   36.7
  กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง              1,025.4
7)กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน           124,816.7  
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 2%ของภาษีบุหรี่/เหล้า ถือเป็นภาษีที่ไม่นำมาคิดเป็นรายได้นำเข้ากระทรวงกรคลัง
ตัวอย่างกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน           ที่สามารถประสานเชื่อมโยงบูรณาการในระดับจังหวัด ตำบลและเทศบาล กู้ยืมเพื่อการศึกษา              28,551.9  
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง/ย่อม                2,000.0  
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร                   300.0  
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หมายเลขบันทึก: 172886เขียนเมื่อ 25 มีนาคม 2008 11:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 มีนาคม 2012 21:43 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี