After Action Review Febuary 2006

 วันนี้เป็นวาระที่สำคัญที่ชาวศูนย์บริการวิชาการได้ทบทวนผลปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ทีมงานระดับผู้บริหารระดับกลาง คุณแตงโม ฝ่ายบริการวิชาการ และ คุณเอื้องฟ้า ฝ่ายอำนวยการได้นำเสนอผลงานเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้

JJ