เด็กคืออนาคตของชาติ

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็กฉลาดคิด ฉลาดรู้ ฉลาดปฏิบัติย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม

         มีวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา ทีมงาน ยสส.ได้เข้าพบ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืดและทีมสคส. เพื่อหารือในการใช้ KM เป็นเครื่องมือการถอดความรู้  และได้ส่งเอกสารรายชื่อเครือข่ายผู้รับทุนของแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ (ยสส.) ไว้เป็นข้อมูลในการหารือ ซึ่งแผนงานนี้ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีแนวความคิดว่าสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้มีวิธีการคิด การแก้ปัญหา และมีเป้าหมายพัฒนาโมเดล และใช้ KM เป็นเครื่องมือทำการถอดความรู้ ลักษณะในการดำเนินงานคือมีความต้องการให้แต่ละกลุ่มถอดความรู้ที่ตนเองทำอยู่ และแต่ละเวทีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม ท้ายสุดแต่ละกลุ่มมีการทำ KM ร่วมกันอาทิเช่น กิจกรรมชุมชนอาสา รณรงค์เรื่องเพศ เป็นต้น และจากเอกสารแผนงานที่ทางยสส. ส่งมาพบว่ามี 42 โครงการ ซึ่งบางโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ประมาณ 10 โครงการและได้แจ้งความต้องการว่าเป็นลักษณะ Tacit to tacit ที่สามารถนำไปใช้และเกิดการรวบรวมเป็น explicit และพิจารณาทั้งระบบจนเกิดเป็น Model ที่เฉพาะทาง และเป็น Model เชิงประเด็นเช่น ยาเสพติด เพศ เป็นต้น
          ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ได้แนะนำว่า สคส. จะส่งทีมช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการถอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้ และได้กล่าวเสริมว่า KM คือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิด Idea ในการขับเคลื่อนงานต่อไป และคุณวรรณา ได้กล่าวเสริมเพื่อให้ทางยสส. เข้าใจระบบการทำงานของสคส. ว่า KM ของสคส.ถอดจาก Success story แต่ ยสส.ได้ถอดบทเรียนจากปัญหา Lesson Learn ดังนั้นอาจจะสรุปจาการหารือว่า เป็นการใช้ KM & Development ไปสู่การสร้าง Model และดำเนินการพัฒนาแกนนำคนทำงานเกี่ยวกับเยาวชนให้เข้าใจ KM ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำงานเป็นอันดับแรก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ1. กระบวนการพัฒนาเด็ก 2. วิธีพัฒนาแกนนำ 3. วิธีพัฒนาเครือข่าย โดยการจัด workshop ระดมความคิดและกำหนดทิศทางที่เหมาะสม และมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
          การเห็นความสำคัญของยสส. และ จากแนวความคิดดังกล่าวมีการริเริ่มโครงการต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและกลุ่มคนทำงานเพื่อเยาวชนมากทีเดียวคะ ช่วยกันสนับสนุนเยาวชนทุกทิศทุกทาง ซึ่งเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่จัดทำขึ้น 42 โครงการอาทิเช่น โครงการสรุปบทเรียนและวางแผนยุทธศาสตร์ Young Innovation Years (YIY) เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชน จากองค์กรนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม, โครงการอาสาสมัครนักศึกษาฟื้นฟูภาคใต้ จาก ม. ธรรมศาสตร์, โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุสู่เด็กเยาวชน จากกลุ่มชุมชนผู้สูงอายุ อ. แม่วาง จ. ลำปาง, โครงการเยาวชนสร้างสื่อ สื่อสร้างเยาวชน จากกลุ่มเครือข่ายเยาวชน X Glue, กิจกรรมวัยมันส์เท่าทันสื่อ จากกลุ่มมะขามป้อม เป็นต้น ดังคำที่ว่า เด็กคืออนาคตของชาติเด็กฉลาดคิด ฉลาดรู้ ฉลาดปฏิบัติย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมคะ

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creativeความเห็น (0)