Mahidol, World Class University

ขอชื่นชมและปรบมือให้กับคณะผู้บริหาร ม. มหิดล ที่มีระบบ Strategic Administration เพื่อเป้าหมายของการติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ภายในปี 2554

คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ม. มหิดล ได้รับเกียรติจาก รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลและการเตรียมความพร้อมจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจต่อการนำไปปรับใช้ในการทำหน้าที่ผู้บริหารของผม ได้แก่

  • เราไม่ควรปิดกั้นตนเอง แต่ควรพัฒนาตนเอง อย่าทำงานบริหารแบบ Routine มีเพียงบริการวิชาการและจัดการเรียนการสอนตามบทบาทของอาจารย์
  • สร้างระบบและกลวิธีให้เกิดงานบริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีแผนการที่ต้องทำอย่างมีเป้าหมายและประชาคมมีส่วนร่วม และเกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ อย่างเหมาะสม
  • ระบบการบริหารและดำเนินชีวิตในการทำงานแบบใหม่ๆ มี care & share มากขึ้น จะลดหลักการและเหตุผลที่มากเกินไป ลดความยึดติดตามแผน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับปรุงแก้ไขความคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  • ความภาคภูมิใจของชาว ม.มหิดล กำลังจะเกิดขึ้น จากระบบ KM ของแต่ละบุคคล สาขาวิชา หน่วยงาน คณะ เริ่มจากมีภาพลักษณ์ที่แสดงศักยภาพของทุกเครือข่ายของ ม. มหิดล ให้สร้างองค์ความรู้แห่งจิตสาธารณะและก่อประโยชน์แห่งพัฒนาการที่ยั่งยืนของสังคมไทยสู่สากล 
  • เรามีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์และมีจิตสาธารณะที่เป็นสโลแกนว่า Wisdom of the Land (แปลมาจาก ภูมิพล = ปัญญา มหิดล = แผ่นดิน)

  • Mahidol Salaya กำลังจะกลายเป็น A Place for Living & Learning with Nature มีการสร้างจิตสำนึกร่วมของประชาคม นโยบายสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาคม และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  • เราจะพัฒนาตนเอง (ม.มหิดล) ได้ต้องมีการทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของเราในการตั้งแผนพัฒนาเพิ่มศักยภาพของประชาคมสู่มหาวิทยาลัยติดอันดับโลก
  • ระยะแรก คือ Information system development ได้แก่ increase publications, creat MU spirit, infrastructure improvement, MU organization structure development, communication for all levels

สุดท้ายผมได้ข้อสรุปว่า ทุกๆคน ควรสร้างกระบวนทัศน์ให้กับตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น คือ trusting, caring, sharing, collaborating ก่อเกิดศักยภาพของตนเองในโลกหลังสังคมฐานความรู้ บุคคลใดที่ปิดกั้นตนเองและดำรงชีวิตภายใต้กรอบความคิดและความรู้ของตนเอง บุคคลนั้นจะไม่สามารถทำงานในอย่างมีความสุขในโลกาภิวัฒน์  

ผมรู้สึกมีความสุขกับการทำงานใน ม. มหิดล อีกครั้ง และกำลังทบทวนว่าจะบริหารสาขาวิชากิจกรรมบำบัดไปตามพันธกิจของ ม. มหิดล ได้อย่างไรต่อไป สู้ๆ ดร. ป๊อป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (0)