แผนอบรมบุคลากรสาธารณสุข ที่อยุธยา

อย่าคิดว่าตนเองไม่มีความรู้หรือรู้ไม่พอ

"ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในระดับโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ เป็นวิทยากรในการอบรม ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จำนวน ๑๐๐ คน"

ข้อความข้างต้นเป็นจดหมายเชิญที่ส่งมาพร้อมกำหนดการอบรม

ถ้า ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ เป็นวิทยากรท่านเดียวทั้งวันคงแย่ ท่านเลยแจ้งทีมงานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ดิฉันปรับกำหนดการ กำหนดหัวข้อเรื่องและวิทยากรใหม่ โดยพยายามจะคงสาระหลักที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ต้องการไว้ ทีมของเรานอกจากจะมี ศ.นพ.เทพ และดิฉันแล้ว ยังมีอาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช และคุณสุนทรี นาคะเสถียร

มีเวลาเตรียมการสัปดาห์เดียว แต่ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะทีมงานทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้ว โดยเฉพาะ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ท่านเดินสายบรรยายทั่วประเทศ บ่อยจนแทบไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเลย

ดิฉันอยากจะบอกผู้เข้าอบรมทุกท่าน เวลาฟังการบรรยายอย่าคิดว่าตนเองไม่มีความรู้หรือรู้ไม่พอ อย่าคิดว่าวิทยากรรู้มากกว่า ดิฉันมั่นใจว่าท่านมีความรู้ปฏิบัติอยู่แล้ว บริบทของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานระหว่างโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ย่อมแตกต่างไปจากของโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ้ามีการแลกเปลี่ยนกัน ทั้ง ๒ ฝ่ายจะได้เรียนรู้ ดิฉันเองได้ความรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ไปเป็นวิทยากร

ดิฉันรับผิดชอบหัวข้อเรื่อง "ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง" ดิฉันจะนำข้อมูลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของสมาชิกเครือข่ายฯ ไปเป็นตัวอย่างในการบรรยายด้วย พร้อมทั้งบอกชื่อหัวหน้าทีม หากผู้ฟังสนใจจะได้ติดต่อขอเรียนรู้จากกันได้

ที่ขาดไม่ได้คือจะต้องประชาสัมพันธ์ Weblog ทั้งของเราและของโรงพยาบาลปลาปาก

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)